სამომხმარებლო შეთანხმება (საჯარო ოფერტი)

რედაქცია 20.10.2022

ყველა ტერმინები და განმარტებები, რომელიც გამოიყენება წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებაში (შემდეგში-სამომხმარებლო შეთანხმება) დაცულია წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებაში. ტერმინებს და განმარტებებს, რომელიც არ გამოიყენება წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებაში, აქვს მნიშვნელობა, რომელიც დადგენილია სამომხმარებლო შეთანხმების დამატებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია პარტნიორის მიერ (შემდეგ-დამატება).

სამომხმარებლო შეთანხმება წარმოადგენს საჯარო ოფერტს (შემდეგ-ოფერტი), რომელშიც მოწვევის ვადა არ არის შეზღუდული (მოქმედებს უვადოდ).

სამომხმარებლო შეთანხმების აქცეპტად აღიარებულია რესპონდენტის მიერ კონკლუდენტური მოქმედებების შესრულება, რომელიც გამოიხატება სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნაში საიტზე. სააღრიცხვო ჩანაწერის შექმნისას, ერთდროულად აქცეპტის პირობებთან და სამომხმარებლო შეთანხმების დებულებებთან ერთად, რესპონდენტი იღებს დამატებების პირობებს და დებულებებს და ითვლება მოწვეულად წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებასა და დამატებაში. ადმინისტრატორი, პარტნიორი და რესპონდენტი იღებს და კისრულობს ვალდებულებას დაიცვან როგორც სამომხმარებლო შეთანხმების პირობები, აგრეთვე დამატებები; მხარეთა სამართლებრივ ურთიერთობებზე, რომელიც არ რეგულირდება წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებით, გამოიყენება დამატების დებულებები და პირიქით.

სამომხმარებლო შეთანხმების მიღებით, რესპონდენტი აძლევს ადმინისტრატორს თანხმობას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე.

რესპონდენტის უთანხმოების შემთხვევაში წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების დებულებათაგან რომელიმესთან, რესპონდენტს უფლება არ აქვს გამოიყენოს საიტის სერვისები. თუ რესპონდენტი აგრძელებს საიტის სერვისების გამოყენებას ცვლილებების პუბლიკაციის შემდეგ, ითვლება, რომ ამით მას მიღებული აქვს სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების ცვლილებები სრული მოცულობით.

ადმინისტრატორის, პარტნიორისა და რესპონდენტის სამართლებრივი ურთიერთობები საიტის გამოყენებისას, მათ შორის საიტის სერვისების, რეგულირდება სამომხმარებლო შეთანხმებით, დამატებით და კონფიდენციალურობის პოლიტიკით (შემდეგ-კონფიდენციალურობის პოლიტიკა).

1. ტერმინები და განმარტებები

საიტის დომენური სახელი- {domain_name}.
ადმინისტრატორი- {adm_name}, {adm_data}. {adm_link}
უკუკავშირის ფორმა – ელექტრონული ფოსტის მისამართი: {support_mail}.
რესპონდენტის ქვეყანა – {resp_country}.

2. სამომხმარებლო შეთანხმების საგანი

2.1. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების მიხედვით ადმინისტრატორი შესაძლებლობას აძლევს რესპონდენტს გამოიყენოს საიტის სერვისები მარტივი (არასაგამონაკლისო) ლიცენზიის პირობებზე რესპონდენტის მონაწილეობის მიზნებისთვის გამოკითხვებში, ხოლო რესპონდენტი კისრულობს ვალდებულებას საიტის სერვისების გამოყენებისას, დაიცვას წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების და სხვა დოკუმენტების დებულებები, რომელიც აწესრიგებს საიტზე განთავსებული საიტის ცალკეული სერვისების წესსა და პირობებს.
2.2. საიტის სერვისები მიეწოდება რესპონდენტს პარტნიორის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, რასთან დაკავშირებითაც რესპონდენტის რეგისტრაციის წესი საიტზე, სააღრიცხვო ჩანაწერის ბლოკირება, და აგრეთვე სხვა ურთიერთობები, რომელიც წარმოიშვება უშუალოდ რესპონდენტსა და პარტნიორს შორის, რეგულირდება დამატებით.
2.3. საიტის სერვისები რესპონდენტს მიეწოდება უფასოდ.
2.4. საიტის სერვისების გამოყენებისთვის რესპონდენტმა საჭიროა დამოუკიდებლად უზრუნველყოს თავისთვის ინტერნეტის ქსელში წვდომა, დააყენოს პროგრამული უზრუნველყოფა საიტის ვებ-ინტერფეისთან სამუშაოდ, და აგრეთვე გაიაროს საიტზე რეგისტრაციის პროცედურა.

3. რესპონდენტის და ადმინისტრატორის უფლებები და ვალდებულებები

3.1. რესპონდენტის უფლებები და მოვალეობები რეგულირდება დამატებით.
3.2. ადმინისტრატორს უფლება აქვს:
3.2.1. მისცეს რესპონდენტს შესაძლებლობა გამოიყენოს საიტის სერვისები გამოკითხვების გასავლელად რესპონდენტის მიერ დოკუმენტების პირობების დაცვით, რომელიც მითითებულია წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების პრეამბულაში;
3.2.2. ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე დაამატოს, მოახდინოს რედაქტირება ან სხვა გზით შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებში;
3.2.3. ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ დაამატოს, გააუქმოს ან შეცვალოს საიტის სერვისები;
3.2.4. მოიწვიოს რესპონდენტები გამოკითხვებში მონაწილეობის მისაღებად;
3.2.5. არ მოიწვიოს/უთხრას უარი რესპონდენტებს გამოკითხვებში მონაწილეობაში, რომლებიც არ აკმაყოფილებს გამოკითხვის მიზნობრივი აუდიტორიის კრიტერიუმებს ან სხვა მიზეზებით, ამავდროულად ადმინისტრატორი არ არის ვალდებული გაასაჯაროოს ასეთი უარების მიზეზები;
3.2.6. თუ სხვა პირდაპირ არ გამომდინარეობს წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებიდან, გადასცეს გაუპიროვნებული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს რესპონდენტის პასუხებს კითხვებზე გამოკითხვების ფარგლებში, მესამე პირებზე;
3.2.7. დაუბლოკოს რესპონდენტს საიტის სერვისებთან წვდომა, მოშალოს წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება რესპონდენტის მიერ ვალდებულებების დარღვევისას, რომელიც დადგენილია შეთანხმებით, დამატებით, და აგრეთვე სხვა საფუძვლებზე;
3.2.8. ტექნიკური მიზეზებით შეაჩეროს საიტის და საიტის სერვისების მუშაობა;
3.3. ადმინისტრატორი კისრულობს ვალდებულებას:
3.3.1. დაამუშავოს რესპონდენტის პერსონალური მონაცემები, შეინარჩუნოს მათი კონფიდენციალურობა და უზრუნველყოს უსაფრთხოება წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების, დამატებების და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობების შესაბამისად.

4. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკა

4.1. სამომხმარებლო შეთანხმების წინამდებარე თავით, და აგრეთვე კონფიდენციალურობის პოლიტიკით დგინდება რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების შეკრების, დამუშავების და გადაცემის წესი.
4.2. რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება რესპონდენტის თანხმობის პირობით კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან და თანხმობის გამოხატვით თავისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე საიტზე რეგისტრაციისას.
4.3. ცალკეულ შემთხვევებში გამოკითხვის საიტზე ხორციელდება პერსონალური მონაცემების შეკრება და დამუშავება. ამ შემთხვევაში რესპონდენტი ხელს აწერს ცალკეულ შეთანხმებას მესამე პირთან-გამოკითხვის ორგანიზატორთან, ადმინისტრატორი და პარტნიორი არ აგებს არანაირ პასუხს გამოკითხვის ორგანიზატორის მიერ შეკრებილი რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. რესპონდენტს უფლება აქვს არ მიიღოს მონაწილეობა ასეთ გამოკითხვებში.
4.4. რესპონდენტი ეთანხმება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებებს და იღებს მას სრული მოცულობით.
4.5. თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე შეიძლება გამოიხმოს რესპონდენტმა ნებისმიერ მომენტში სააღრიცხვო ჩანაწერის წაშლის მეშვეობით. რესპონდენტის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გამოხმობის მომენტიდან რესპონდენტს დაბლოკილი აქვს წვდომა საიტის სერვისებთან, წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება ითვლება გაუქმებული.

5. რესპონდენტის პასუხისმგებლობა

5.1. რესპონდენტი პასუხს აგებს საკუთარ თავზე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ან არასათანადო შესრულებისთვის წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებით გამოყენებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
5.2. მესამე პირების მიერ რაიმე პრეტენზიების წარდგენის შემთხვევაში ადმინისტრატორთან, პარტნიორთან ან მათ კლიენტებთან, რომელიც დაკავშირებულია რესპონდენტის მიერ ადმინისტრატორის, პარტნიორის და მათი კლიენტების ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან ან რომელიც დაკავშირებულია რესპონდენტის მიერ განთავსებულ მასალებთან, რომელიც შეიცავს რესპონდენტის ინტელექტუალურ საკუთრებას, რესპონდენტი დამოუკიდებლად აგებს პასუხს ასეთ პრეტენზიებზე. ადმინისტრატორის, პარტნიორის ან მათი კლიენტების პასუხისმგებლობაში მიცემისას, უკანასკნელებს უფლება აქვთ წაუყენოს რესპონდენტს რეგრესული მოთხოვნები მათთვის მიერ მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად წაყენებული მოთხოვნების ფარგლებში.

6. პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

6.1. ადმინისტრატორი პასუხს არ აგებს რესპონდენტის წინაშე ზიანისთვის, რომელიც წარმოიშვა საიტის ან საიტის სერვისების გამოყენების დროს.
6.2. რესპონდენტს ესმის და იგი ეთანხმება იმას, რომ:
6.2.1. რესპონდენტი იყენებს საიტს საკუთარი შიშის და რისკის ფასად. საიტის სერვისები წარმოდგენილია ისე „როგორც არის“;
6.2.2. ადმინისტრატორი არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ საიტის სერვისები და საიტი შეესაბამება რესპონდენტის მოთხოვნებს; იქნება უწყვეტი, სწრაფი და საიმედო და შეცდომების გარეშე; შედეგები, რომელიც მიღებული იქნება საიტის სერვისების გამოყენებით იქნება ზუსტი და საიმედო; რაიმე პროდუქტის ხარისხი, მომსახურება, ინფორმაცია და სხვა, რომელიც მიღებულია საიტის სერვისების გამოყენებით, შეესაბამება რესპონდენტის მოლოდინს; ყველა შეცდომა პროგრამებში იქნება შესწორებული;
6.2.3. ნებისმიერ მასალებს, რომელიც მიღებულია რესპონდენტის მიერ საიტის სერვისების გამოყენებით, რესპონდენტი იყენებს მხოლოდ თავისი რისკის ფასად. რესპონდენტს ეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც შესაძლებელია მიყენებულ იქნას რესპონდენტის მოწყობილობისთვის (კომპიუტერი, ნოუთბუქი ან სხვა აპარატი) და რესპონდენტის მონაცემებისთვის ამ მასალების ატვირთის შედეგად.
6.3. იმ შემთხვევაში, თუ გამოკითხვა ორგანიზებულია ადმინისტრატორის კლიენტის მიერ და რესპონდენტი ვარაუდობს, რომ მითითებულმა გამოკითხვამ შესაძლებელია მიაყენოს ზიანი რესპონდენტს ან გამოკითხვა რაიმე მიზეზების გამო არის მიუღებელი რესპონდენტისთვის, რესპონდენტმა უარი უნდა თქვას ასეთი გამოკითხვის გავლაზე. გამოკითხვაში მონაწილეობისას, რესპონდენტი იღებს თავის თავზე ყველა რისკებს, რომელიც შეეხება ასეთ გამოკითხვას.

7. სამომხმარებლო შეთანხმების შეცვლა

7.1. ადმინისტრატორს უფლება აქვს ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების და ყველა მისი განუყოფელი ნაწილების პირობები რესპონდენტთან შეთანხმების გარეშე უკანასკნელის შეტყობინებით საიტზე ახალი რედაქციის განთავსების მეშვეობით. სამომხმარებლო შეთანხმების ახალი რედაქცია და (ან) მისი რომელიმე განუყოფელი ნაწილის შედის ძალაში საიტზე გამოქვეყნების დღიდან.
7.2. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება ითვლება მოშლილად რესპონდენტის წვდომის ბლოკირების დღიდან საიტის სერვისებზე.

8. დასკვნიღი დებულებები

8.1. ნებისმიერ დავებს ან პრეტენზიებს, რომელიც გამომდინარეობს მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმებიდან, მხარეები ეცდებიან მოაგვარონ პრეტენზიის წესით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა ექვემდებარება სასამართლოში განხილვას ადმინისტრატორის ადგილსამყოფელის მიხედვით.
8.2. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებას აქვს უსასყიდლო ხასიათი, რასთან დაკავშირებითაც ნორმები მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებაზე არ გამოიყენება.