POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Versiunea 20.10.2022

1. PREAMBUL

1.1. Politica de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) a fost elaborată în conformitate cu legislația Țării Respondentului și cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene „Privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare Regulamentul), precum și luând în considerare legislația aplicabilă.

1.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în această Politică, termenii și definițiile utilizate în aceasta au semnificația stabilită de Acordul de Utilizare publicat de Administrator și acceptat de Respondent (denumit în continuare Acordul de Utilizare), Actul adițional la Acordul de Utilizare publicat de Partener și acceptat de Respondent (denumit în continuare Actul adițional), precum și legea aplicabilă.

1.3. Politica definește procedura de prelucrare și protecție a informațiilor despre persoane fizice (denumite în continuare Respondenți) care utilizează Serviciile Site-ului.

1.4. Termeni și definiții:

1.4.1. Date cu caracter Personal – orice informație referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, direct sau indirect, (subiect al datelor cu caracter personal), inclusiv:

— datele despre Respondentul colectate și prelucrate utilizând funcționalitatea Serviciilor Site-ului pe capacitățile lor de calcul, inclusiv:
• informații tehnice, inclusiv date despre dispozitivele Respondentului și conexiunea la Internet: tipul dispozitivului, rezoluția ecranului, versiunea sistemului de operare, software-ul instalat, adresa IP, adresa MAC;
• informații într-o formă depersonalizată: a) date despre paginile web vizitate de Respondent, interogările de căutare ale Respondentului; b) date despre utilizarea de către Respondent a aplicațiilor și software-ului instalat pe dispozitivele sale; c) date despre locația dispozitivelor Respondentului (geolocalizare) și mișcarea acestora; d) date despre contactele dispozitivelor Respondentului cu secvență audio de diverse medii (emisiuni de televiziune, emisiuni radio etc.);

— Date fișierelor de tip „cookie”;

— Informații de la terți despre comportamentul Respondentului la resurse externe.

1.4.2. Categorii speciale de date cu caracter personal – datele cu caracter personal ale Subiectelor datelor cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, datele privind starea de sanatate si/sau viata sexuala, precum si cele referitoare la condamnarile penale (cazierul judiciar).

1.4.3. Subiectul datelor cu caracter personal – Respondentul ale cărui date cu caracter Personal fac obiectul prelucrării.

1.4.4. Operatorul – Administratorul. Partenerul prelucrează datele cu caracter Personal în numele Administratorului. La aplicarea reglementului, Administratorul este și Controlorul, iar Partenerul este și procesorul.

1.4.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operațiune) sau serie de acțiuni (operațiuni) care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea/ sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea, modificarea) extragerea, utilizarea, dezvaluirea, transmiterea (diseminarea, furnizarea in orice alt mod, accesul)) alaturarea ori combinarea, restricționarea, depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter Personal (ștergerea sau distrugerea).

2. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Respondentului în următoarele scopuri:

— efectuarea sondajelor și organizarea participării Respondentului la sondaje;

— personalizarea serviciilor Site-ului (configurarea serviciilor Site-ului pentru un anumit Respondent), astfel încât Operatorul ar putea orienta Respondentul mai bine cu privire sondajelor specifice;

— asigurarea participării Respondentului la programele de stimulare ale Partenerului, inclusiv programele de bonus, plata Recompensei;

— comunicarea cu Respondentul, inclusiv prin trimiterea de notificări, solicitări și informații cu privire la utilizarea Serviciilor Site-ului, precum și procesarea aplicatiilor și cererilor din partea Respondentului;

— îmbunătățirea calității serviciilor Site-ului, comoditatea utilizării acestora, dezvoltarea funcționalității suplimentare a Serviciilor Site-ului, încercarea sau testarea sistemelor informatice terțe;

— verificarea informațiilor furnizate de Respondent;

— generarea datelor statistice privind vizitele pe site-urile web ale Operatorului.

— detectarea și prevenirea încălcărilor Acordului de Utilizare si/sau Actului adițional;

— investigarea suspiciunilor de fraudă sau de încălcare a drepturilor terților;

— îndeplinirea obligațiilor stabilite de legislația în vigoare, inclusiv pentru a răspunde cererilor autorizate în mod corespunzător ale organelor de stat sau ale altor persoane autorizate;

— în legătură cu vânzarea, cesiunea sau alt transfer al activității Operatorului către o terță parte.

3. PRINCIPII ȘI REGULI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter Personal ale Respondentului, ghidat de principiile și regulile prevăzute de legislația aplicabilă și ia în considerare necesitatea de a asigura protecția drepturilor și libertăților Respondentului, inclusiv protecția dreptului la viață privată, a secretelor personale și de familie, și anume:

— prelucrarea este efectuată în mod legal, imparțial, transparent cu privire la Respondent și pe o bază echitabilă (principiul legalității, imparțialității, transparenței și corectitudinii);

— prelucrarea se efectuează în conformitate cu scopurile menționate la colectarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime (principiul restricției vizate);

— Datele cu caracter personal solicitate de la Respondent reprezintă minimul necesar pentru includerea Respondentului în eșantionul pentru efectuarea sondajelor (principiul reducerii la minimum a datelor);

— Datele cu caracter Personal trebuie să fie corecte și actualizate (principiul exactității);

— Datele cu caracter Personal sunt stocate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate numai pentru perioada necesară pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter Personal (principiul limitării perioadei de păstrare);

— Datele cu caracter Personal sunt prelucrate într-un mod care garantează securitatea adecvată a datelor cu caracter Personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau distrugerii datelor, folosind măsuri tehnice și organizatorice adecvate (principiul integrității și confidențialității);

— Date cu caracter personal, date depersonalizate și alte date for fi stocate în baze de date separate.

4. MOTIVELE ȘI CONDIȚIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Orice informație despre Respondentul va fi prelucrată sub rezerva consimțământului său: prin acceptarea Acordului de Utilizare, Actului adițional, Respondentul în mod liber, voluntar și în interesul său dă consimțământul operatorului de a prelucra datele sale personale în condițiile stabilite în consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.2. Datele personale sunt colectate folosind tehnologiile informaționale și mijloacele tehnice ale Site-ului, a căror bază de date se află pe teritoriul Țării Respondentului.

4.3. Datele cu caracter personal ale respondenților sunt prelucrate și stocate în conformitate cu legislația țării Respondentului și în ceea ce privește respondenții care sunt cetățeni ai Uniunii Europene, în conformitate cu reglementările.

4.4. Dacă sondajul este organizat de Parteneri sau clienți al Administratorului, participarea Respondentului la un astfel de sondaj va fi condiționată de acceptarea de către Respondentul a termenilor unui acord separat de confidențialitate și de acordarea unui consimțământ separat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest caz, Respondentul decide din proprie voință dacă să accepte astfel de condiții și să participe la sondaj. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Respondentului furnizate în timpul sondajului va fi efectuată de persoana care organizează acest sondaj.

4.5. Datele cu caracter Personal ale cetățenilor Uniunii Europene nu vor fi transferate către țări terțe (definiția unei țări terțe trebuie să fie în conformitate cu reglementările).

4.6. Respondentul are posibilitatea de a primi informații despre datele sale cu caracter Personal furnizate operatorului prin trimiterea unei cereri prin intermediul formularului de Feedback.

4.7. Dacă Regulile Regulamentului sunt aplicabile Respondentului, atunci în cazurile prevăzute de regulament, Respondentul își exercită dreptul la modul «Restricționați Modul De Prelucrare» (Restrict Processing Mode) cu privire la datele sale personale, contactând operatorul prin intermediul formularului de Feedback. În timpul executării unui astfel de regim, datele personale ale Respondentului nu vor fi disponibile nimănui, inclusiv operatorului.

4.8. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat de către Respondent în orice moment prin ștergerea Contului Respondentului. Operatorul încetează prelucrarea datelor cu caracter Personal în conformitate cu termenii acestei Politici.

4.9. Drepturile operatorului de a modifica și șterge datele cu caracter Personal pot fi limitate în conformitate cu cerințele legislației aplicabile, în special, astfel de restricții pot prevedea obligația operatorului de a păstra informațiile modificate sau șterse de către Respondent pentru o perioadă stabilită de lege și de a transfera aceste informații autorității de supraveghere.

4.10. Implicarea altor persoane care prelucrează datele cu caracter Personal ale Respondentului este posibilă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

— a fost încheiat un acord între Operator și persoana care intenționează să prelucreze datele cu caracter Personal ale Respondentului sau, conform legislației aplicabile, există un alt act juridic;

— pentru prelucrarea datelor cu caracter Personal în numele operatorului, operatorul angajează numai acele persoane care vor oferi garanții adecvate că măsurile tehnice și organizatorice adecvate vor fi efectuate astfel încât prelucrarea să respecte cerințele legislației aplicabile și să garanteze protecția drepturilor Respondentului. Procesatorul de date nu trebuie să implice un alt procesator de date în lucrare fără permisiunea prealabilă în scris a Operatorului.

5. DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE TREBUIE COLECTATE ȘI PRELUCRATE

5.1. Pentru a atinge scopurile prelucrării datelor cu caracter Personal, Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter Personal ale Respondentului.

5.2. Operatorul nu colectează date cu caracter Personal de la Respondenți cu privire la sănătate, viață și orientare sexuală, date biometrice și genetice, credințe filosofice și religioase.

5.3. Serviciile Site-ului utilizează tehnologia de identificare bazată pe utilizarea cookie-urilor speciale, care pot fi înregistrate pe dispozitivul Respondentului utilizat pentru a accesa Serviciile Site-ului, care ulterior vor fi utilizate pentru autorizarea automată a Respondentului, precum și pentru colectarea datelor statistice, în special despre participarea Respondentului la Serviciile Site-ului.

Dacă Respondentul consideră că, dintr-un motiv sau altul, utilizarea tehnologiei cookie este inacceptabilă pentru el, el are dreptul să interzică stocarea cookie-urilor pe dispozitivul pe care îl folosește pentru a accesa Serviciile Site-ului prin configurarea respectivă dispozitivului (de exemplu, în meniul de setări al browserului), precum și să șteargă fișierele primite anterior de acest tip. În același timp, Respondentul înțelege și acceptă că este posibil ca unele servicii care utilizează această tehnologie să nu fie disponibile.

5.4. In timp de utilizarea Serviciilor Site-ului, pagina web corespunzătoare poate conține coduri ale resurselor de internet ale terților (sisteme de colectare a statisticilor privind vizitele sau rețelele de publicitate, de exemplu, contoare Yandex Metrika, Google Analytics etc.), în urma cărora astfel de terții primesc anumite date depersonalizate, precum și capacitatea de a identifica Respondentul pe resursele de internet ale terți,

5.5. Respondentul înțelege și este de acord că datele cu caracter Personal ale Respondentului, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon, identificatorii rețelei sociale pot fi utilizate de Operator pentru a face schimb de date cu terțe părți pentru a obține informații din profilurile Respondentului postate pe site-uri sau resurse terțe (cum ar fi rețele sociale, magazine online, jocuri online, forumuri web) sau furnizarea datelor Respondentului colectate în timp de utilizarea Serviciilor Site-ului către astfel de site-uri sau resurse terțe.

6. ACȚIUNI (OPERAȚIUNI) ALE OPERATORULUI CU PRIVIRE PRELUCRARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Operatorul prelucreaza datele cu caracter Personal ale Respondentului prin următoarele acțiuni (operațiuni) care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea/ sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, schimbarea, modificarea) extragerea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (diseminare sau furnizare accesului), alaturarea ori combinarea, restricționarea, depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter Personal (ștergerea sau distrugerea), transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.

6.2. Respondentul înțelege și este de acord că, pe baza rezultatelor sondajelor Respondentului organizate de Operator, operatorul are dreptul de a prelucra datele personale ale Respondentului în modurile specificate în paragraful anterior, inclusiv posibilitatea dezvăluirii/ transferului datelor menționate în favoarea clienților/partenerilor operatorului. În același timp, operatorul transferă date cu caracter Personal exclusiv în scopuri statistice (de cercetare), precum și pentru a confirma participarea Respondentului la un anumit sondaj.

6.3. Respondentul înțelege și este de acord că informațiile trimise acestora sunt supuse unei anumite prelucrări automate pentru transmiterea, recepția și stocarea completă a acestor informații. Prelucrarea automatizată obligatorie include setul necesar de măsuri pentru detectarea codurilor rău intenționate în datele transmise, precum și, dacă este posibil, blocarea sau ștergerea acestora (în funcție de complexitatea acestui cod și de capacitățile software-ului). Aceste măsuri sunt luate exclusiv pentru a proteja computerele personale ale Respondentului, precum și pentru a reduce încărcarea echipamentului cu care sunt furnizate Serviciile Site-ului.

7. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1. Prelucrarea și stocarea datelor cu caracter Personal se efectuează direct de către Operator.

7.2. Perioada în care operatorul stochează datele cu caracter Personal ale Respondentului — perioada de valabilitate a scopurilor prelucrării datelor cu caracter Personal ale Respondentului, cu excepția următoarelor cazuri: dacă scopul prelucrării datelor cu caracter Personal este păstrat, dar perioada de valabilitate a Acordului de Utilizare / Actului adițional a expirat, Respondentul nu a fost de acord cu noile condiții ale Acordului de Utilizare / Actului adițional, a șters Contul de utilizator sau a trimis o retragere a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, perioada de prelucrare a datelor cu caracter Personal se încheie.

7.3. La sfârșitul perioadei de prelucrare a datelor cu caracter Personal, datele cu caracter Personal ale Respondentului va fi șterse (prin mijloace automatizate sau neautomatizate), inclusiv în alte servicii cu care Site-ul este integrat, ori depersonalizate și stocate de Operator în scopuri statistice fără limită de timp. Operatorul utilizează datele cu caracter Personal în măsura necesară pentru a respecta obligațiile legale în conformitate cu legislația aplicabilă, soluționarea litigiilor și aplicarea acordurilor și politicilor legale.

7.4. Operatorul încetează prelucrarea datelor cu caracter Personal în conformitate cu clauza anterioara al Politicii într-o perioadă care nu depășește 30 (treizeci) de zile de la data încetării prelucrării datelor cu caracter Personal.

8. DREPTURILE RESPONDENTULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. În timp de prelucrarea datelor cu caracter Personal, Respondentul are dreptul:

8.1.1. să solicite confirmarea de către Operator a prelucrării datelor sale personale, precum și să solicite accesul la datele cu caracter Personal, precum și să primească alte informații conexe dacă acestea nu sunt incluse în Acordul de Utilizare si/sau Actul adițional;

8.1.2. să solicite o copie a datelor personale prelucrate ale Respondentului;

8.1.3. să modifice (să actualizeze, să completeze), în mod independent, datele cu caracter Personal sau o parte din acestea în orice moment, utilizând funcția de editare a datelor cu caracter Personal de pe Site-ul sau să solicite operatorului să modifice datele cu caracter personal inexacte legate de acesta, precum și să șteargă în mod independent datele cu caracter Personal din contul Personal sau să solicite operatorului să șteargă datele cu caracter personal legate de acesta;

8.1.4. să fii împotriva prelucrare datelor cu caracter Personal în temeiul legislației aplicabile;

8.1.5. să fii sigur că prelucrarea datelor cu caracter Personal ale Respondentului nu se bazează pe o decizie luată exclusiv automat, inclusiv formarea unui profil, dacă o astfel de decizie generează consecințe juridice pentru Respondentul sau afectează în mod semnificativ un astfel de Respondent;

8.1.6. să efectueze alte acțiuni prevăzute de legea aplicabilă.

9. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Operatorul trebuie să asiste Respondentului în exercitarea drepturilor care i-au fost acordate, inclusiv prin furnizarea de date și informații la cererea Respondentului în termen de o lună de la data primirii cererii sau două luni, ținând cont de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul are dreptul să refuze să răspundă cererii Respondentului dacă nu este în măsură să stabilească identitatea Respondentului, precum și dacă cererile Respondentului sunt în mod clar nefondate sau excesive, în special din cauza repetărilor;

9.2. să asigure disponibilitatea copiei a datelor cu caracter Personal ale Respondentului prelucrate;

9.3. să șteargă datelor cu caracter personal ale Respondentului, luând în considerare capacitățile tehnologice disponibile și costurile de implementare, precum și să ia măsurile necesare, inclusiv măsurile tehnice, pentru a informa alte persoane care efectuează prelucrarea datelor cu caracter Personal că Respondentul le-a solicitat să șteargă orice link-uri, copii sau repetări exacte ale datelor cu caracter personal specificate. Această clauză nu se aplică în cazurile stabilite de legislația aplicabilă;

9.4. În cazul restricționării prelucrării datelor cu caracter Personal ale Respondentului în baza cererii sale, să prelucreze datele cu caracter Personal (cu excepția stocării) numai cu consimțământul Respondentului sau pentru justificarea, executarea sau apărarea exercitarea sau apararea unui drept in justitie sau protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din alte motive stabilite de legislația aplicabilă;

9.5. să informeze Respondentul cu privire la orice modificare sau distrugere a datelor cu caracter Personal sau restricționarea prelucrării, precum și fiecărui destinatar căruia i-au fost dezvăluite date cu caracter Personal, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau necesită eforturi disproporționate. Operatorul trebuie să informeze Respondentul despre destinatarii specificați, dacă Respondentul o cere;

9.6. să lucreze numai cu acele persoane care prelucrează datele cu caracter Personal ale Respondentului şi vor oferi garanții adecvate că măsurile tehnice și organizatorice relevante vor fi efectuate astfel încât prelucrarea să respecte cerințele legislației aplicabile și să garanteze protecția drepturilor Respondentului;

9.7. să țină evidența tuturor activităților legate de prelucrarea datelor cu caracter Personal și care intră sub responsabilitatea lor. Datele de evidența trebuie să conțină toate informațiile următoare: numele și datele de contact ale Operatorului și, după caz, cele ale reprezentantului Operatorului; scopurile prelucrării; o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter Personal; categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite date cu caracter Personal, inclusiv destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; dacă este cazul, informații despre transferul datelor cu caracter Personal către o țară terță sau o organizație internațională, inclusiv datele de identificare ale țării terțe sau organizației internaționale specificate, iar în cazul transmiterii, dovezi documentare ale garanțiilor adecvate; dacă este posibil, termenele prevăzute pentru distrugerea datelor; dacă este posibil, o descriere generală a măsurilor de securitate tehnice și organizaționale. Datele de evidența trebuie să fie păstrate în scris, inclusiv în format electronic, și să fie furnizate autorităților de supraveghere la cererea acestora;

9.8. să coopereze la cerere cu Autoritatea de supraveghere în punerea în aplicare a sarcinilor sale;

9.9. să ia măsuri pentru a se asigura că orice persoană care are acces la datele cu caracter Personal trebuie să prelucreze datele specificate numai prin ordin al operatorului, cu excepția cazurilor stabilite de legislația aplicabilă;

9.10. să organizeze securitatea datelor cu caracter Personal ale Respondentului în conformitate cu această Politică;

9.11. să informeze autoritatea de supraveghere și Respondentul cu privire la scurgerea datelor cu caracter Personal în termen de 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de scurgere, cu excepția următoarelor:

— Operatorul a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale prin care datele cu caracter Personal vor fi de neînțeles pentru toate persoanele care nu au acces la acestea, de exemplu, protecția criptografică;

— Operatorul a luat măsuri suplimentare pentru a se asigura că nu va exista un grad ridicat de risc pentru drepturile și libertățile Respondentului;

— astfel de informare necesită un efort disproporționat.

În cazul trimiterii unei notificări privind scurgerea de date cu caracter Personal, aceasta trebuie să conțină o descriere a naturii scurgerii de date cu caracter Personal; datele persoanei de la care pot fi obținute informații mai detaliate; o descriere a posibilelor consecințe ale scurgerii de date cu caracter Personal; o descriere a măsurilor luate sau planificate de Operator pentru a elimina încălcarea, inclusiv, dacă este cazul, măsuri de atenuare a posibilelor sale efecte negative.

9.12. să depersonalizeze datele personale ale Respondentului în termenul stabilit de această Politică de confidențialitate, la încetarea Acordului de Utilizare, Actului adițional, cu excepția cazurilor în care depersonalizarea este imposibilă din cauza necesității de a păstra datele personale ale Respondentului pentru a le furniza la cererea autorității de stat autorizate sau pentru a proteja drepturile și libertățile în instanță.

9.13. nu să utilizeze datele personale ale Respondentului obținute în timpul înregistrării în scopuri de marketing direct.

10. ACȚIUNI ALE OPERATORULUI PENTRU A ASIGURA SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Asigurarea securității datelor cu caracter Personal în timpul prelucrării acestora se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă și cerințele autorității de stat autorizate pentru protecția drepturilor persoanelor vizate, autorităţii executive federale autorizate în domeniul securității și autorităţii executive federale autorizate în domeniul combaterii împotriva spionajului tehnic și protecției tehnice a informațiilor.

10.2. Operatorul ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele personale de accesul accidental sau neautorizat, distrugerea, modificarea, blocarea accesului și alte acțiuni neautorizate.

10.3. Măsurile de protecție implementate de Operator la prelucrarea datelor cu caracter Personal includ:

— depersonalizarea (datele personale ale Respondentului sunt supuse depersonalizării într-un mod care exclude posibilitatea identificării ulterioare a Respondentului și poate fi stocată de Operator pentru o perioadă nelimitată de timp) și protecția criptografică a datelor cu caracter Personal;

— capacitatea de a garanta confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și durabilitatea continuă a sistemelor și serviciilor legate de prelucrare;

— capacitatea de a restabili disponibilitatea și accesul la datele cu caracter Personal în timp util în cazul unui incident de natură fizică sau tehnică;

— procedura de verificare și evaluare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura siguranța prelucrării;

— adoptarea reglementărilor locale și a altor documente în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter Personal;

— numirea funcționarilor responsabili pentru asigurarea securității datelor cu caracter Personal în diviziile și sistemele informatice ale operatorului;

— organizarea instruirii și desfășurarea activității metodologice cu angajații care prelucrează date cu caracter Personal;

— crearea condițiilor necesare pentru efectuarea operaţiuni cu mediile fizice și sistemele informatice în care sunt prelucrate datele cu caracter Personal;

— organizarea evidenţei a suporturilor materiale de date cu caracter personal și a sistemelor informatice în care sunt prelucrate datele cu caracter Personal;

— stocarea suporturilor materiale de date cu caracter Personal în conformitate cu condițiile care asigură siguranța datelor cu caracter Personal și exclud accesul neautorizat la acestea;

— separarea datelor cu caracter Personal (prelucrate fără utilizarea instrumentelor de automatizare) de alte informații;

— asigurarea de stocare separată a suporturilor materiale de date cu caracter personal, care conțin date cu caracter Personal din diferite categorii sau conțin date cu caracter Personal, a căror prelucrare se efectuează în scopuri diferite;

— instituirea unei interdicții privind transferul de date cu caracter Personal prin canale de comunicare deschise (rețele de calculatoare și Internet) fără aplicarea măsurilor stabilite de Operator pentru a asigura securitatea datelor cu caracter Personal;

— asigurarea protecției documentelor care conțin date cu caracter Personal pe suport de hârtie și alte suporturi materiale atunci când sunt transferate către terți prin intermediul serviciilor poștale;

— efectuarea controlului intern asupra conformității Operatorului cu legislația aplicabilă la prelucrarea datelor cu caracter Personal.

11. CLAUZE FINALE

11.1. Legea aplicabilă privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale respondenților va fi legea țării în care se află operatorul.

11.2. Această politică este publicată în Acces gratuit la rețeaua de informații și telecomunicații pe Internet pe Site-ul.

11.3. Operatorul are dreptul să modifice unilateral termenii acestei Politici și toate părțile sale integrale, fără consimțământul Respondentului, cu notificarea acestuia din urmă prin postarea pe Site-ul a unei noi versiuni a politicii sau a oricăreia dintre părțile sale integrale care au fost modificate. Noua versiune a politicii și (sau) oricare dintre părțile sale integrale intră în vigoare din momentul publicării pe Site-ul.

11.4. Toate sugestiile sau întrebările referitoare la această Politică trebuie sa fie trimise Respondenților prin intermediul Formularului de feedback.