ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

20.10.2022 редакция 

  1. КІРІСПЕ

1.1.           Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Саясат) Сұхбаткер Елінің заңнамасына және Еуропалық парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің «Дербес деректерді өңдеу кезінде жеке тұлғаларды қорғау және осы деректердің еркін айналымы туралы», сондай-ақ 95/46/ЕО директивасының (дербес деректерді қорғау туралы жалпы Регламент) (бұдан әрі- Регламент) күшін жою туралы №2016/679 Регламентіне сәйкес, сондай-ақ Қолданыстағы заңнаманы ескере отырып әзірленді.

1.2.           Егер осы Саясатта басқасы тікелей көзделмесе, онда пайдаланылатын терминдер мен анықтамалардың Әкімші және Сұхбаткер акцептеген Пайдаланушы келісімінде (бұдан әрі – Пайдаланушы келісімі), Серіктес жариялаған және Сұхбаткер акцептеген Пайдаланушы келісіміне Қосымшада (бұдан әрі – Қосымша), сондай-ақ Қолданылатын заңнамада белгіленген мәндері бар.

1.3.           Саясат сайт Қызметтерін пайдаланатын жеке тұлғалар (бұдан әрі — Сұхбаткерлер) туралы ақпаратты өңдеу және қорғау тәртібін айқындайды.

1.4.           Терминдер және анықтамалар:

1.4.1.      Дербес деректер-тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты кез келген ақпарат, оның ішінде:

—             өзінің есептеу қуаттарында Сайт Қызметтерініңатқарымының көмегімен жиналатын және өңделетін Сұхбаткер туралы деректер, оның ішінде:

— «cookie» файлдарының деректері;

— Сұхбаткердіңсыртқы қорлардағы мінез-құлқы туралы үшінші тұлғалардан ақпарат.

1.4.2.      Дербес деректердің арнаулы санаттары-нәсілдік, ұлттық тиесілілікке, саяси көзқарастарға, діни немесе философиялық нанымдарға, денсаулық жағдайына, сырластық өмірге және соттылыққа қатысты дербес деректер Субъектілерінің Дербес деректері.

1.4.3.      Дербес деректер субъектісі – Дербес деректері өңдеуге жататын Сұхбаткер.

1.4.4.      Оператор-Әкімші. Серіктес Дербес деректерді Әкімші атынан өңдейді. Регламентті қолданған кезде Әкімші де бақылаушы, ал Серіктес процессор болып табылады.

1.4.5.      Дербес деректерді өңдеу-жинауды, жазуды, құрылымдауды/ жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді, модификациялауды), алуды, пайдалануды, ашуды, беруді қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе Дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-қимыл (операция) немесе іс-қимылдар (операциялар) жиынтығы (тарату, өзге тәсілмен беру, қол жеткізу), ретке келтіру немесе біріктіру, шектеу, иесіздендіру, бұғаттау, жою, Дербес деректерді жою (өшіру немесе жою).

2. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ

2.1.           Оператор Сұхбаткердің Дербес деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:

— Сауалнамалар жүргізу және Сұхбаткердің Сауалнамаларға қатысуын ұйымдастыру;

— Оператор Сұхбаткерді нақты Сауалнамаларға жақсырақ бағыттауы үшін Сайт Қызметтерін жекелендіру (Сайт қызметтерін белгілі бір Сұхбаткергекүйлеу);

— СұхбаткердіңСеріктестің ынталандырушы бағдарламаларына, оның ішінде бонустық бағдарламаларға қатысуын қамтамасыз ету, көтермелеулер төлеу;

— Сұхбаткермен байланыс, оның ішінде Сайт Қызметтерін пайдалануға қатысты хабарламалар, сұрау салулар мен ақпаратты жіберу, сондай-ақ Сұхбаткерден сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу;

— Сайт Қызметтерінің сапасын жақсарту, оларды пайдалану ыңғайлылығы, Сайт Қызметтерінің қосымша атқарымдық мүмкіндіктерін әзірлеу, бөгде ақпараттық жүйелерді тестілеу немесе сынақтан өткізу;

— Сұхбаткер берген ақпаратты тексеру;

— Оператордың веб-сайттарына кіру статистикасын жүргізу.

— Пайдаланушы келісімінің, Қосымшаныңбұзылуын анықтау және алдын алу;

— алаяқтық немесе үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу күдігін тергеу;

— қолданыстағы заңнамада белгіленген міндеттемелерді орындау, оның ішінде мемлекеттік органдардың немесе басқа да уәкілетті тұлғалардың тиісті түрде уәкілетті сауалдарына жауап беру;

— Оператордың бизнесін үшінші тұлғаға сатуға, беруге немесе басқа жолмен беруге байланысты.

3. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІ

3.1. Оператор Сұхбаткердің дербес деректерін қолданыстағы заңнамада көзделген қағидаттар мен ережелердібасшылыққа алып өңдейді және Сұхбаткердің құқықтары мен еркіндігін қорғауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқығын қорғауды қамтамасыз ету қажеттілігін ескереді, атап айтқанда:

— өңдеу Сұхбаткергетиесілі заңды, бейтарап, ашық және әділ негізде (заңдылық, бейтараптық, ашықтық және әділдік қағидаты)жүзеге асырылады;

— Дербес деректерді жинау кезінде өңдеу белгілі бір, айқын және заңды мақсаттар үшін мәлімделген мақсаттарға (нысаналы шектеу қағидаты)сәйкес жүзеге асырылады;

— Сұхбаткерден сұралатын Дербес деректер Сауалнамалар жүргізу үшін Сұхбаткерді іріктемеге қосу үшін ең аз қажетті болып табылады (деректерді азайту қағидаты);

— Дербес деректер дәл және өзекті болуы тиіс (дәлдік қағидаты);

— Дербес деректер Дербес деректер Субъектілерін Дербес деректер өңделетін мақсаттар үшін қажетті мерзім ішінде ғана сәйкестендіруге мүмкіндік беретін нысанда сақталады (сақтау мерзімін шектеу қағидаты);

— Дербес деректер сәйкес техникалық және ұйымдастырушылық шараларды (тұтастық және құпиялылық қағидаты)пайдалана отырып, рұқсатсыз немесе заңсыз өңдеуден және деректердің кездейсоқ жоғалуынан, жойылуынан немесе бұзылуынан қорғауды қоса алғанда, Дербес деректердің тиісті қауіпсіздігіне кепілдік беретін тәсілмен өңделеді;

— Дербес, иесіздендірілген және басқа деректер бөлек дерекқорларда сақталады.

4. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ НЕГІЗДЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

4.1.           Сұхбаткер туралы кез келген ақпарат оның келісімі болу шартымен өңделеді: Пайдаланушы келісімін, Қосымшаны акцептеу арқылы Сұхбаткер өз еркімен және өз мүддесінде Операторға дербес деректерді өңдеуге Келісімде мәліметтелген шарттарда өзінің Дербес деректерін өңдеуге келісім береді.

4.2.           Дербес деректерді жинау Сұхбаткер Ел аумағында орналасқан Сайттың ақпараттық технологиялары мен техникалық құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылады.

4.3.           Сұхбаткерлердің Дербес деректері Сұхбаткер Елінің заңнамасына сәйкес, ал Еуропалық Одақтың азаматтары болып табылатын Сұхбаткерлерге қатысты Регламентке сәйкес өңделеді және сақталады.

4.4.           Егер Сауалнаманы Әкімші серіктестері немесе клиенттері ұйымдастырған болса, Сұхбаткердіңбұл Сауалнамаға қатысуының шарты Сұхбаткердің құпиялылық туралы Жеке келісімнің шарттарын қабылдауы және Дербес деректерді өңдеуге жеке келісім беруі болып табылады. Бұл жағдайда Сұхбаткер өз еркімен осындай шарттарды қабылдау және Сауалнамаға қатысу туралы мәселені шешеді. Бұл кезде Сауалнамадан өту барысында ұсынылған Сұхбаткердің дербес деректерін өңдеуді осы Сауалнаманы ұйымдастырушы тұлға жүзеге асырады.

4.5.           Еуропалық Одақ азаматтарының дербес деректері үшінші елдерге берілмейді (үшінші елдің анықтамасы — Регламентке сәйкес).

4.6.           Сұхбаткер Кері байланыс нысаны арқылы сұрау жіберу арқылы Операторға берілген өзінің Дербес деректері туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

4.7.           Егер СұхбаткергеРегламент нормалары қолданылса, онда Регламентте көзделген жағдайларда Сұхбаткер Кері байланыс нысаны арқылы Операторға жүгініп, өзінің Дербес деректеріне қатысты «Restrict Processing Mode»тәртібіне құқықты іске асырады. Мұндай тәртіпті орындау барысындаСұхбаткердіңДербес деректері ешкімге, оның ішінде Операторға да қолжетімсіз.

4.8.           СұхбаткерДербес деректерді өңдеуге келісімді СұхбаткерЕсептік жазбаны жою арқылы кез келген уақытта кері қайтарып алуы мүмкін. Оператор Осы саясаттың шарттарына сәйкес Дербес деректерді өңдеуді тоқтатады.

4.9.           Оператордың Дербес деректерді өзгерту және жою құқықтары Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес шектелуі мүмкін, атап айтқанда, бұл шектеулер Оператордың Сұхбаткер өзгерткен немесе жойған ақпаратты заңнамада белгіленген мерзімге сақтау және мұндай ақпаратты қадағалау органына беру міндетін көздеуі мүмкін.

4.10.        СұхбаткердіңДербес деректерін өңдеуді жүзеге асыратын өзге тұлғаларды тарту келесі шарттар сақталған кезде ғана мүмкін болады:

— Оператор мен СұхбаткердіңДербес деректерін өңдеуге ниетті тұлға арасында шарт жасалды немесе Қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да заң актісі болады;

— Оператордың атынан Дербес деректерді өңдеу үшін Оператор тиісті техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралардың өңделуі Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес келетіндей және Сұхбаткердің құқықтарын қорғауға кепілдік беретіндей жүргізілетініне тиісті кепілдіктер беретін тұлғаларды ғана тартады. Деректерді өңдейтін тұлғаОператордың алдын ала жазбаша рұқсатынсыз деректерді өңдейтін басқа тұлғаны жұмысқа тарталмайды.

5. ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ ЖАТАТЫН ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР

5.1.           Дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін Оператор СұхбаткердіңДербес деректерін жинайды және өңдейді.

5.2.           Оператор Сұхбаткерлерден денсаулығы, жыныстық өмірі және бағдары, биометриялық және генетикалық деректері, философиялық және діни нанымдары туралы Дербес деректерді жинауды жүзеге асырмайды.

5.3.           Сайт Қызметтерінде арнайы «cookie» файлдарын пайдалануға негізделген сәйкестендіру технологиясы қолданылады, олар СайтҚызметтеріне қол жеткізу үшін пайдаланылатын Сұхбаткердің құрылғысына жазыла алады, олар кейіннен Сұхбаткерді автоматты түрде авторландыру үшін, сондай-ақ статистикалық деректерді жинау үшін, атап айтқанда СұхбаткердіңСайт Қызметтеріне кіруі туралы пайдаланылатын болады.

Егер Сұхбаткер қандай да бір себептермен «cookie» технологиясын пайдалану ол үшін қолайсыз деп есептесе, ол құрылғыны тиісті түрде баптай отырып (мысалы, интернет–браузеріндегібаптау мәзірінде) Сайт Қызметтеріне қол жеткізу үшін пайдаланатын құрылғыда cookie файлдарын сақтауға, сондай-ақ бұрын алынған осы түрдегі файлдарды жоюға тыйым салуға құқылы. Бұл кездеСұхбаткер осы технологияны пайдаланатын жекелеген қызметтердің қолжетімсіз болуы мүмкін екенін түсінеді және қабылдайды.

5.4.           Сайт Қызметтерін пайдалану барысында тиісті web-бетте үшінші тұлғалардың интернет-қорларының кодтары (кіру статистикасын немесе жарнамалық желілерді жинау жүйелері, мысалы, Яндекс Метрика, Google Analytics және т. б.есептегіштері) болуы мүмкін, нәтижесінде мұндай үшінші тұлғалар белгілі бір иесіздендірілген деректерді алады, сонымен қатарСұхбаткерді үшінші тарап интернет-қорларына сәйкестендіру мүмкіндігін алады.

5.5.           Үшінші тарап сайттарында немесе қорларында(мысалы, әлеуметтік желілер, интернет-дүкендер, онлайн ойындар, web-форумдар) орналастырылған Сұхбаткердің профильдерінен ақпарат алу немесе Сайт Қызметтерін пайдалану кезінде жиналған Сұхбаткердің деректерін осындай үшінші тарап сайттарына немесе қорларына ұсыну үшінСұхбаткерСұхбаткердің электрондық пошта мекен-жайы, телефон нөмірі, әлеуметтік желі сәйкестендіргіштері сияқты дербес деректерін Оператор үшінші тұлғалармен деректер алмасу үшін пайдалана алатынын түсінеді және келіседі

6. ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ (ОПЕРАЦИЯЛАРЫ)

6.1.           Оператор СұхбаткердіңДербес деректерін автоматтандыру құралдарын пайдаланып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен келесі іс-әрекеттер (операциялар) арқылы өңдейді, атап айтқанда: жинау, жазу, құрылымдау/ жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңартулар, өзгерістер, модификациялар), алу, пайдалану, беру (тарату,  дербес деректерді беру, қол жеткізу), ретке келтіру немесе біріктіру, шектеу, иесіздендіру, бұғаттау, кетіру, жою (өшіру немесе бұзу), трансшекаралық беріліс.

6.2.           СұхбаткерСұхбаткердің Оператор ұйымдастырған Сауалнамалардан өтуінің нәтижелері бойынша Оператор СұхбаткердіңДербес деректерін алдыңғы тармақта көрсетілген әдістермен өңдеуге құқылы екенін, оның ішінде Оператор клиенттерінің/серіктестерінің пайдасына көрсетілген деректерді ашу/беру мүмкіндігін түсінеді және келіседі. Бұл ретте Оператор Дербес деректерді тек статистикалық (зерттеу) мақсаттар үшін, сондай-ақ Сұхбаткердің белгілі бір Сауалнамаға қатысуын растау үшін береді.

6.3.           Сұхбаткер өзі жіберген ақпараттың осындай ақпаратты толыққанды беру, қабылдау және сақтау үшін белгілі бір автоматты өңдеуден өтетінін түсінеді және келіседі. Міндетті автоматты өңдеуге берілетін ақпараттағы зиян келтіретін кодтарды анықтау бойынша қажетті іс-шаралар кешені, сондай ‒ ақ мүмкіндігінше оларды бұғаттау немесе жою (осы кодтың күрделілігіне және бағдарламалық қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне байланысты) кіреді. Бұл шаралар Сұхбаткердің дербес компьютерлерін қорғау үшін, сондай-ақ Сайт Қызметтері ұсынылатын жабдыққа жүктемені азайту үшін ғана қабылданады.

7. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ МЕРЗІМІ

7.1.           Дербес деректерді өңдеуді және сақтауды тікелей Оператор жасайды.

7.2.           Оператор СұхбаткердіңДербес деректерін сақтайтын мерзім- СұхбаткердіңДербес деректерін өңдеу мақсаттарының қолданылу мерзімі,келесі жағдайларды қоспағанда: егер Дербес деректерді өңдеу мақсаты сақталса, алайда Пайдаланушы келісімінің/ Қосымшаның қолданылу мерзімі аяқталса, Сұхбаткер Пайдаланушы келісімінің/ Қосымшаныңжаңа шарттарымен келісімін білдірмесе, Есептік жазбаны жойса немесе келісімді кері қайтарып алуды жіберсеДербес деректерді өңдеуге Дербес деректерді өңдеу мерзімі тоқтатылады.

7.3.           Дербес деректерді өңдеу мерзімі аяқталғаннан кейін СұхбаткердіңДербес деректері жойылады (автоматты түрде немесе қолмен), оның ішінде Сайт біріктірілген басқа қызметтерде немесе иесіздендіріледі және Операторда мерзім шектеусіз статистикалық мақсаттарда сақталады. Оператор Дербес деректерді Қолданыстағы заңнамаға, дауларды шешуге және заңды келісімдер мен саясаттардың сақталуын қамтамасыз етуге сәйкес заңды міндеттемелерді сақтау үшін қажет шамада пайдаланады.

7.4.           Оператор саясаттың алдыңғы тармағына сәйкес Дербес деректерді өңдеуді Дербес деректерді өңдеу мерзімі тоқтатылған күннен бастап 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде тоқтатады.

8. СҰХБАТКЕРДІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ

8.1.           Дербес деректерді өңдеу кезінде Сұхбаткер:

8.1.1.      Оператордан оның Дербес деректерін өңдеуді растауды сұрау, сондай-ақ Дербес деректерге қол жеткізуді сұрау, сондай-ақ егер ол Пайдаланушы келісімінде, Қосымшада болмаса, осыған байланысты өзге де ақпаратты алу;

8.1.2.      Сұхбаткердің өңделетін Дербес деректерінің көшірмесін сұрату;

8.1.3.      Сайттағы Дербес деректерді түзетуатқарымын пайдалана отырып, Дербес деректерді немесе олардың бір бөлігін дербес өзгерту (жаңарту, толықтыру) немесе Оператордан өзіне қатысты тиесілі емес дербес деректерді өзгертуді талап ету, сондай-ақ Жеке кабинеттегі Дербес деректерді өз бетінше жою немесе Оператордан өзіне қатысты Дербес деректерді жоюды талап ету;

8.1.4.      Қолданыстағы заңнамаға сәйкес негіздер бойынша Дербес деректерді өңдеуге қарсылық білдіру;

8.1.5.      Сұхбаткердіңдербес деректерін өңдеу, егер мұндай шешім Сұхбаткер үшін құқықтық салдарға әкелетін болса немесе мұндай Сұхбаткерге айтарлықтай әсер ететін болса, бейінді қоса алғанда, таза автоматты шешімге негізделмейтініне сенімді болу;

8.1.6.      Қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де әрекеттерді жасауға құқылы.

9. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ ОПЕРАТОРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

9.1.           Сұхбаткерге өзіне берілген құқықтарды жүзеге асыруға, оның ішінде сұрау салудың күрделілігі мен санын ескере отырып, сұрау салуды алған күннен бастап бір ай немесе екі ай ішінде Сұхбаткердің сұрау салуы жөнінде ақпарат пен мәліметтер беру арқылы көмек көрсетуге. Егер Оператор Сұхбаткердің жеке басын анықтай алмаған жағдайда, сонымен қатар егер Сұхбаткердің сұрау салулары анық негізсіз болып табылса немесе шамадан тыс сипатта болса, атап айтқанда қайталанулар салдарынан Сұхбаткерге сұрау салуға жауап беруден бас тартуға құқылы;

9.2.           Сұхбаткердің өңделетін Дербес деректерінің көшірмесінің болуын қамтамасыз ету;

9.3.           Қолда бар технологиялық мүмкіндіктер мен іске қосуға арналған шығындарды ескере отырып, СұхбаткердіңДербес деректерін жою, сондай-ақ Дербес деректерді өңдейтін өзге тұлғалардыСұхбаткердің олардан көрсетілген Дербес деректердің кез келген сілтемелерін, көшірмелерін немесе дәл қайталануларын жоюды талап еткені туралы хабарлау үшін қажетті іс-шараларды, оның ішінде техникалық іс-шараларды қабылдау. Бұл тармақ Қолданыстағы заңнамада белгіленген жағдайларда қолданылмайды;

9.4.           Сұхбаткердің дербес деректерін оның талабы негізінде өңдеуді шектеген жағдайда, дербес деректерді (сақтауды қоспағанда) Сұхбаткердің келісімімен ғана немесе сот талап-арыздары бойынша негіздеу, орындау немесе қорғауды жүргізу үшін немесе басқа жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын қорғау үшін немесе Қолданыстағы заңнамада белгіленген өзге де себептер бойынша өңдеу;

9.5.           СұхбаткергеДербес деректердің кез келген өзгергені немесе жойылғаны немесе өңдеуге шектеу қойылғаны туралы, сонымен қатар бұл мүмкін болмаса немесе пропорционалды емес күш салуды қажет етпесе, жеке деректер ашылған әрбір алушыны хабардар ету. Егер Сұхбаткер талап етсе, Оператор Сұхбаткерді көрсетілген алушылар туралы хабардар ету;

9.6.           Тиісті техникалық және ұйымдастырушылық іс-шаралардың өңделуі қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес келетіндей және Сұхбаткердің құқықтарының қорғалуына кепілдік беретіндей жүргізілетініне тиісті кепілдіктер беретін СұхбаткердіңДербес деректерін өңдейтін тұлғалармен ғана жұмыс жасау;

9.7.           Дербес деректерді өңдеуге байланысты және оның жауапкершілігіне жататын барлық қызметтердің есебін жүргізу. Есептік мәліметтер келесі барлық ақпаратты қамтуы тиіс: Оператордың және тиісті жағдайларда Оператор өкілінің тегі мен байланыс мәліметтері; өңдеу мақсаттары; Дербес деректер субъектілері санаттарының және Дербес деректер санаттарының сипаттамасы; үшінші елдердегі немесе халықаралық ұйымдардағы алушыларды қоса алғанда, Дербес деректер ашылған немесе ашылатын алушылар санаттары; тиісті жағдайларда көрсетілген үшінші елдің немесе халықаралық ұйымның сәйкестендіру деректерін қоса алғанда, үшінші елге немесе халықаралық ұйымға Дербес деректерді беру туралы мәліметтер және берілген жағдайда тиісті кепілдіктерді құжаттамалық растау; мүмкіндігінше, деректерді жою үшін көзделген мерзімдер; мүмкіндігіншетехникалық және ұйымдастырушылық қауіпсіздік шараларының жалпы сипаттамасы. Есепке алу мәліметтері жазбаша түрде, оның ішінде электрондық нысанда сақталуға және олардың талабы бойынша қадағалау органдарына ұсынылу тиіс;

9.8.           Өзінің міндеттерін жүзеге асыру кезінде қадағалау органымен талап бойынша ынтымақтасу;

9.9.           Дербес деректерге қол жеткізе алатын кез келген жеке тұлға аталған деректерді Қолданыстағы заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Оператордың өкімі бойынша ғана өңдеуі тиіс екендігіне кепілдік беру үшін шаралар қабылдау;

9.10.        Осы Саясатқа сәйкес СұхбаткердіңДербес деректерінің қауіпсіздігін ұйымдастыру;

9.11.        Келесіні қоспағанда, қадағалау органына және Сұхбаткергежариялы болу туралы белгілі болғаннан кейін 72 сағат ішінде Дербес деректердің жария етілгені туралы хабарлау:

Дербес деректердің жария болғаны туралы хабарлама жолданғанкезде ол Дербес деректердің жария болу сипатының сипаттамасын; неғұрлым егжей-тегжейлі ақпарат алуға болатын тұлғаның деректерін; Дербес деректердің жария болуын ықтимал салдарларының сипаттамасын; бұзушылықты жою үшін Оператор қабылдаған немесе жоспарлаған шаралардың, оның ішінде тиісті жағдайларда оның ықтимал теріс әсер етуінжұмсарту жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын қамтуға тиіс.

9.12.        СұхбаткердіңДербес деректерін осы Құпиялылық саясатында белгіленген мерзімде, уәкілетті органның сұрауы бойынша немесе сот тәртібімен құқықтар мен бостандықтарды қорғау үшін беру мақсатында СұхбаткердіңДербес деректерін сақтау қажеттілігі себебінен иесіздендіру мүмкін болмайтын жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушы келісімінің, Қосымшаның қолданылуы аяқталғаннан кейін иесіздендіру.

9.13.        Тіркелу кезінде алынған СұхбаткердіңДербес деректерін тікелей маркетинг мақсаттары үшін пайдаланбау.

10.  ОПЕРАТОРДЫҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

10.1.        Өңдеу барысында Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету Қолданыстағы заңнамаға және Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті федералды атқарушы органның және техникалық барлауға қарсы іс-әрекет және ақпаратты техникалық қорғау саласындағы уәкілетті федералды атқарушы органның талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

10.2.        Оператор Дербес деректерді кездейсоқ немесе рұқсатсыз кіруден, жоюдан, өзгертуден, кіруді бұғаттаудан және басқа да рұқсатсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды жасайды.

10.3.        Оператор Дербес деректерді өңдеу барысында іске асыратын қорғау шараларына келесілер жатады:

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

11.1.Сұхбаткерлердің дербес деректерін өңдеу бойынша қолданыстағы заң Оператор орналасқан жердегі елдің заңы болып табылады.

11.2.        Бұл Саясат Сайтта Интернеттің ақпараттық телекоммуникациялық желісінде еркін қолжетімділікте жария етіледі.

11.3.        Оператор Сұхбаткердің келісімінсіз осы Саясаттың шарттарын және оның барлық құрамдас бөліктерін біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы, бұл туралы соңғысын Сайтта Саясаттың жаңа нұсқасын немесе оның кез келген құрамдас бөліктерінің өзгерістерге ұшырағанын орналастыру арқылы хабардар етеді. Саясаттың жаңа нұсқасы және (немесе) оның құрамдас бөліктерінің кез келгені Сайтта жария етілген сәттен бастап күшіне енеді.

11.4.        Осы Саясат жөніндке барлық ұсыныстар немесе сұрақтар Сұхбаткерлерге Кері байланыс нысаны арқылы жіберілуі тиіс.