КУПУЯЛЫК САЯСАТЫ

Редакция 20.10.2022

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Купуялык саясаты (мындан ары — Саясат) Респонденттин өлкөсүнүн мыйзамдарына, Европарламенттин жана Европа Биримдик Кеңешинин №2016/679 “Жеке маалыматтарды иштетүүдө физикалык жактарды коргоо жана мындай маалыматтарды эркин жүгүртүү жөнүндө” Регламентине, ошондой эле 95/46 /EU жокко чыгарылган Директивасына (Маалыматтарды коргоо боюнча жалпы регламентине), ошондой эле Тиешелүү мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан.

1.2. Эгерде ушул Саясатта башка маселе каралбаса, анда колдонулган терминдер жана аныктамалар Администратор жарыялаган жана Респондент макул болгон (кабыл алынган) Колдонуучу келишиминде (мындан ары — Колдонуучу келишими), Өнөктөш жарыялаган жана Респондент макул болгон (кабыл алган) Колдонуучунун Келишиминин Тиркемесинде (мындан ары — Тиркеме), ошондой эле Тиешелүү мыйзамдарда көрсөтүлгөн мааниге ээ болот.

1.3. Саясат Сайттын кызматтарын пайдалануучу жеке адамдардын (мындан ары — Респонденттер) маалыматтарын иштетүү жана аларды коргоо тартибин аныктайт.

1.4. Терминдер жана аныктамалар:

1.4.1. Аныкталган же аныктала турган жеке адамга (жеке маалыматтардын субъектисине) тике же кыйыр түрдө тиешелүү ар кандай маалымат Жеке маалымат деп аталат, анын ичинде төмөнкүлөр бар:

— Респондент жөнүндө маалыматтар Сайттын кызматтарынын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен анын эсептөө ыкмалары боюнча чогултулат жана иштетилет, анын ичинде төмөнкүлөр бар:

• техникалык маалыматтар: Респонденттин жабдыктары жана Интернет байланышы жөнүндө маалыматтар: жабдыктын түрү, экрандын иштеши, операциялык системанын версиясы, орнотулган программалык камсыздоо, IP дареги, MAC дареги кирет;

• жалпы формадагы маалыматтар: а) Респондент кирген веб-баракчалардагы маалыматтар, Респонденттин издөөлөрү; б) Респонденттин өзүнүн жабдыктарында тиркемелерди жана компьютердик программаларды пайдалануусу жөнүндө маалыматтар; в) Респонденттин жабдыктарынынын жайгашкан жери (геолокация) жана алардын кыймыл-аракети жөнүндө маалыматтар; г) Респонденттин аппараттарынын ар кандай маалымат каражаттарынын аудио диапазону менен байланыштары жөнүндө маалыматтар (телеберүүлөр, радиоберүүлөр ж.б.);

— «cookie» файлдардагы маалыматтар;

— тышкы ресурстардагы Респонденттин иш-аракети жөнүндө үчүнчү жактардан алынган маалымат.

1.4.2. Жеке маалыматтардын өзгөчө категориялары — субъекттеринин расасына, улутуна, саясий көз караштарына, диний же философиялык ишенимдерине, ден соолук абалына, интимдик жашоосуна жана соттуулугуна тиешелүү жеке маалыматтары.

1.4.3. Жеке маалыматтардын субъектиси — Жеке маалыматтары иштетилүүгө тийиш болгон Респондент.

1.4.4. Оператор — Администратор. Өнөктөш Администратордун атынан Жеке маалыматтарды иштетет. Регламентти колдонууда Администратор дагы көзөмөлдөөчү, ал эми Өнөктөш процессти аткаруучу болуп саналат.

1.4.5. Жеке маалыматтарды иштетүү – Жеке маалыматтар үчүн автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же андай каражаттарды колдонбостон аткарылуучу ар кандай иш-аракет (операция) же иш- аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, аларга Жеке маалыматты чогултуу, эсепке алуу, структуралаштыруу/системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү, модификациялоо), алуу, пайдалануу, ачыкка чыгаруу, (таратуу, башка жол менен берүү), иреттөө же айкалыштыруу, чектөө, жалпылоо, бөгөттөө, жок кылуу (өчүрүү же тазалоо) кирет.

2. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТЫ ИШТЕТҮҮНҮН МАКСАТЫ

2.1. Оператор Респонденттин Жеке маалыматтарын төмөнкү максаттарда иштетет:

— Сурамжылоолорду жүргүзүү жана Респонденттин Сурамжылоого катышуусун уюштуруу;

— Оператор Респондентти конкреттүү Сурамжылоого жакшыраак багыттай алышы үчүн Сайттын кызматтарын жекелештирүү (конкреттүү Респондент үчүн Сайттын кызматтарын ыңгайлаштыруу) үчүн;

— Өнөктөштүн шыктандыруучу программаларына, анын ичинде бонустук программаларга, сыйлыктарга Респонденттин катышуусун камсыз кылуу үчүн;

— Респондент менен байланыш, анын ичинде Сайттын кызматтарын колдонууга байланыштуу билдирүүлөрдү, суроо-талаптарды жана маалыматтарды жөнөтүү, ошондой эле Респонденттин суроо-талаптарын жана арыздарын карап чыгуу үчүн;

— Сайттын Кызматтарынын сапатын, аларды колдонуунун ыңгайлуулугун жогорулатуу, Сайттын кызматтарынын кошумча функцияларын иштеп чыгуу, үчүнчү тараптын маалымат системаларын тестирлөө үчүн;

— Респондент берген маалыматтарды текшерүү үчүн;

— Оператордун веб-сайттарына кирүүлөрү боюнча статистиканы жазуу үчүн;

— Колдонуучу келишимин бузууларды табуу жана аларды алдын алуу үчүн;

— алдамчылыкка же үчүнчү жактардын укуктарын бузууга шек жараткандарды иликтөө үчүн;

— Тиешелүү мыйзамдарда белгиленген милдеттерди аткаруу, анын ичинде мамлекеттик органдардын же башка ыйгарым укуктуу адамдардын тийиштүү суроо-талаптарына жооп берүү үчүн;

— Оператордун ишин үчүнчү жакка сатууга, өткөрүп берүүгө же башка түрдө берүүгө байланыштуу.

3. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮНҮН ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА ЭРЕЖЕЛЕРИ

3.1. Оператор Респонденттин жеке маалыматтарын Тиешелүү мыйзамда каралган принциптерге жана эрежелерге ылайык иштетет жана Респонденттин укуктарын жана эркиндиктерин, анын ичинде үй-бүлөлүк сырына, жеке турмушунун кол тийбестигине болгон укуктарын коргоону камсыз кылуу зарылдыгын эске алат, анын ичине төмөнкүлөр кирет:

— Респонденттин Жеке маалыматын иштетүү мыйзамдуу, калыс, ачык-айкын жана адилеттүү негизде (мыйзамдуулук, калыстык, ачыктык жана адилеттүүлүк принциби менен) жүргүзүлөт;

— Жеке маалыматтарды иштетүү аларды чогултууда айтылган максаттарга ылайык конкреттүү, ачык жана мыйзамдуу максаттар үчүн жүзөгө ашырылат (максаттуу чектөө принциби менен);

— Респонденттен суралган Жеке маалыматтар аны Сурамжылоо жүргүзүүгө тандоо үчүн зарыл болгон минималдуу зарылчылык болуп саналат (маалыматтарды минималдаштыруу принциби менен);

— Жеке маалыматтар так жана актуалдуу болууга тийиш (тактык принциби);

— Жеке маалыматтар алардын субъекттерин идентификациялоого мүмкүндүк берүүчү формада Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары үчүн зарыл болгон мөөнөттө гана сакталат (сактоо мөөнөтүн чектөө принциби);

— Жеке маалыматтар тийиштүү техникалык жана уюштуруу чараларын колдонуу аркылуу, уруксатсыз же мыйзамсыз иштетүүдөн жана маалыматтарды кокусунан өчүрүп алуудан, жок кылуудан же бузуудан коргоо менен, Жеке маалыматтардын тиешелүү коопсуздугун кепилдеген тартипте иштетилет (бүтүндүк жана купуялык принциби);

— Жеке, жалпы жана башка маалыматтар өзүнчө маалымат базаларда сакталат.

4. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮНҮН НЕГИЗДЕРИ ЖАНА ШАРТТАРЫ

4.1. Респондент жөнүндө ар кандай маалымат анын макулдугу менен иштетилет: Колдонуучу келишимине, Тиркемеге макул болуу (кабыл алуу) менен, Респондент өз эрки, өз каалоосу жана өз кызыкчылыгы үчүн Операторго анын Жеке маалыматтарын иштетүү макулдугундагы көрсөтүлгөн шарт менен макулдугун берет.

4.2. Жеке маалыматтарды чогултуу — маалымат базасы Респонденттин өлкөсүндө жайгашкан Сайттын маалыматтык технологияларын жана техникалык каражаттарын колдонуу менен жүзөгө ашырылат.

4.3. Респонденттердин Жеке маалыматтары Респонденттин Өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык, ал эми Европа Биримдигинин жарандары болгон Респонденттердин Жеке маалыматтары Регламентке ылайык иштетилет жана сакталат.

4.4. Эгерде Сурамжылоо Администратордун өнөктөштөрү же кардарлары тарабынан уюштурулса, Респонденттин мындай Сурамжылоого катышуусу анын өзүнчө купуялык келишиминин шарттарын кабыл алуу жана жеке маалыматтарды иштетүүгө өзүнчө макулдук берүүсү менен болот. Бул учурда Респондент өз каалоосу менен мындай шарттарды кабыл алуу жана Сурамжылоого катышуу боюнча чечим кабыл алат. Мында Сурамжылоонун жүрүшүндө берилген Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү ушул Сурамжылоону уюштурган адам тарабынан жүзөгө ашырылат.

4.5. Европа Биримдигинин жарандарынын жеке маалыматтары үчүнчү өлкөлөргө берилбейт (үчүнчү өлкө Регламентке ылайык аныкталат).

4.6. Респондент Операторго берилген өзүнүн Жеке маалыматтары тууралуу маалыматты Пикир формасы аркылуу арыз жөнөтүү менен алуу мүмкүнчүлүгү бар.

4.7. Эгерде Респондентке карата Регламент колдонулса, анда Регламентке ылайык Респондент өзүнүн Жеке маалыматтары үчүн “Restrict Processing Mode” укугун Оператор менен байланыш формасы аркылуу пайдаланат. Мындай режимди аткаруу учурунда Респонденттин Жеке маалыматтары эч кимге, ошондой эле Операторго да жеткиликтүү болбойт.

4.8. Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук Респондент Каттоо Эсебин өчүргөн каалаган убакта жокко чыгарылышы мүмкүн. Оператор ушул Саясаттын шарттарына ылайык Жеке маалыматтарды иштетүүнү токтотот.

4.9. Оператордун Жеке маалыматтарды өзгөртүү жана жок кылуу укуктары Тиешелүү мыйзамдын талаптарына ылайык чектелиши мүмкүн, атап айтканда, мындай чектөөлөр Оператордун Респондент тарабынан өзгөртүлгөн же жок кылынган маалыматты мыйзамда белгиленген мөөнөттө сактоо милдетине жана мындай маалыматты көзөмөл органына өткөрүп берүү милдетине тиешелүү болуусу мүмкүн.

4.10. Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүүгө башка адамдарды тартуу төмөнкү шарттар аткарылганда гана мүмкүн:

— Респонденттин Жеке маалыматтарын иштетүүгө ниеттенген жак менен Оператордун ортосунда келишим түзүлөт же Тиешелүү мыйзамга ылайык башка ченемдик укуктук акт болот;

— Оператордун атынан Жеке маалыматтарды иштетүүдө — тиешелүү техникалык жана уюштуруу чаралар Тиешелүү мыйзамдын талаптарына жооп бере тургандай жүргүзүлүшүнө адекваттуу кепилдиктерди жана Респонденденттердин укуктарын коргоого кепилдик бере турган адамдарды гана Оператор тартат. Маалыматты иштете турган адам Оператордун алдын ала жазуу жүзүндөгү уруксатысыз маалыматты иштете турган башка адамды тартууга тийиш эмес

5. ЧОГУЛТУУГА ЖАНА ИШТЕТҮҮГӨ КЕРЕКТҮҮ МААЛЫМАТТАР

5.1. Жеке маалыматтарды иштетүү максатына жетүү үчүн Оператор Респонденттин Жеке маалыматтарын чогултат жана иштетет.

5.2. Оператор Респонденттерден алардын ден соолугу, сексуалдык жашоосу жана ориентациясы, биометрикалык жана генетикалык маалыматтары, философиялык жана диний ишенимдери боюнча жеке маалыматтарды чогултпайт.

5.3. Сайттын кызматтары Респонденттин аппаратына жазылган атайын “cookie” файлдарына негизделген идентификациялоо технологиясын колдонот, алар Респонденттин веб-сайттын кызматтарына кирүү үчүн пайдаланылат, кийинчерээк Респондентке автоматтык түрдө авторизациялоо үчүн, ошондой эле статистикалык маалыматтарды чогултуу үчүн, ошондой эле: Респондент веб-сайттын кызматтарына катышуусу үчүн керектелет.

Эгерде Респондент тигил же бул себептерден улам cookie технологиясын колдонуу ал үчүн алгылыксыз деп эсептесе, ал Сайттын Кызматтарына кирүү үчүн колдонгон жабдыкта (мисалы, Интернет браузеринин орнотуулар менюсуна) cookie файлдарын сактоого тыюу салууга укуктуу, ошондой эле ушул түрдөгү мурда алынган файлдарды жок кыла алат. Ошол эле учурда, Респондент бул технологияны колдонгон кээ бир кызматтар жеткиликтүү болбой калышы мүмкүн экенин түшүнөт жана кабыл алат.

5.4. Сайттын кызматтарын колдонууда тиешелүү веб-баракча үчүнчү тараптын интернет-ресурстарынын коддорун камтышы мүмкүн (кирүүлөрдүн же жарнамалык тармактардын статистикасын чогултуу системалары, мисалы, Яндекс Метрика эсептегичтери, Google Analytics ж.б.), анын натыйжасында мындай үчүнчү тараптар белгилүү бир жеке жалпы маалыматтарды алышат, ошондой эле үчүнчү тараптын интернет булактарында Респондентти аныктоо мүмкүнчүлүгү бар.

5.5. Респондент өзүнүн электрондук почта дареги, телефон номери, социалдык тармактын идентификаторлору сыяктуу Жеке маалыматтары үчүнчү жактын сайттарында же ресурстарында(мисалы, социалдык тармактар, интернет дүкөндөр, онлайн оюндар, веб-форумдар) жайгаштырылган Респонденттин профилдеринен маалымат алуу үчүн үчүнчү жактар менен маалымат алмашууга Оператор тарабынан колдонулушу мүмкүн экенин түшүнөт жана макул болот же Респонденттин Сайттын Кызматтарын колдонууда чогултулган маалыматтарын үчүнчү тараптын сайттарына же ресурстарына берүү мүмкүн экенин түшүнөт жана макул болот.

6. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ БОЮНЧА ОПЕРАТОРДУН ИШ-АРАКЕТТЕРИ

6.1. Оператор Респонденттин Жеке маалыматтарын автоматташтыруу инструменттеринин каражаттарын колдонуу менен же колдонбостон төмөнкү аракеттер (операциялар) аркылуу иштетет, атап айтканда: Жеке маалыматтарды жыйнайт, жазат, структуралаштырат/системалаштырат, топтойт, сактайт, тактайт (жаңылайт, өзгөртөт), алат, пайдаланат, өткөрүп берүү жолу менен ачыкка чыгарат (таратат, башка жол менен берет), иреттейт же айкалыштырат, чектейт, жалпылайт, бөгөттөйт, жок кылат (тазалайт же өчүрөт)), башка мамлекеттерге берет.я

6.2. Респондент Оператор тарабынан уюштурулган Сурамжылоодон өтүшүнүн жыйынтыгы боюнча Оператор анын жеке маалыматтарын мурунку пунктта көрсөтүлгөн ыкмалар менен иштетүүгө укуктуу экенин, анын ичинде көрсөтүлгөн маалыматтарды Оператордун кардарларынын/өнөктөштөрүнүн пайдасына ачыкка чыгаруу/өткөрүү мүмкүнчүлүгүн түшүнөт жана макул болот. Ошол эле учурда Оператор Жеке маалыматтарды статистикалык (изилдөө) максат үчүн, ошондой эле белгилүү бир Сурамжылоого Респонденттин катышуусун ырастоо үчүн гана өткөрүп берет.

6.3. Респондент өзү жөнөткөн маалымат аны толук берүү, кабыл алуу жана сактоо үчүн белгилүү бир автоматтык иштетүүдөн өтөөрүн түшүнөт жана макул болот. Милдеттүү түрдө автоматтык иштетүү өткөрүлүп жаткан маалыматтагы зыяндуу коддорду табуу, ошондой эле мүмкүн болсо, аларды бөгөттөө же жок кылуу боюнча зарыл чаралардын комплексин камтыйт (бул коддун татаалдыгына жана программалык камсыздоонун мүмкүнчүлүктөрүнө жараша). Бул чаралар Респонденттин жеке компьютерлерин коргоо, ошондой эле Сайттын кызматтары көрсөтүлүп жаткан жабдыктардын жүгүн азайтуу үчүн гана аткарылат.

7. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ КОРГОО МӨӨНӨТҮ

7.1. Жеке маалыматтарды иштетүү жана сактоо түздөн-түз Оператор тарабынан ишке ашырылат.

7.2. Оператор Респонденттин Жеке маалыматтарын сактаган мөөнөт — Респонденттин Жеке маалыматтарын иштетүү максаттарынын жарактуу мөөнөтү болуп саналат, төмөнкү учурларды эске албаганда: Жеке маалыматтарды иштетүү максаты күчүндө болсо, бирок Колдонуучунун келишиминин/Тиркеменин мөөнөтү бүткөн болсо, Респондент Колдонуучу келишимдин/Тиркеменин жаңы шарттары менен макул болбосо, Каттоо эсебин өчүрсө же Жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун жөнөткөн учурда, Жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү токтотулат.

7.3. Жеке маалыматтарды иштетүү мөөнөтү аяктагандан кийин Респонденттин Жеке маалыматтары же өчүрүлөт (автоматтык түрдө же кол менен), анын ичинде Сайт интеграцияланган башка кызматтарда, же Оператор тарабынан статистикалык максат үчүн маалымат чексиз мөөнөткө жалпыланат жана сакталат. Оператор Жеке маалыматтарды Тиешелүү мыйзамдарга ылайык юридикалык милдеттенмелерди аткаруу, талаш-тартыштарды чечүү, ошондой эле юридикалык макулдашууларды жана саясаттарды аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө колдонот.

7.4. Оператор Жеке маалыматтарды иштетүүнү Саясаттын мурунку пунктуна ылайык Жеке маалыматтарды иштетүү токтотулган күндөн тартып 30 (отуз) күндөн ашпаган мөөнөттө токтотот.

8. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТЫ ИШТЕТҮҮДӨГҮ РЕСПОНДЕНТТИН УКУКТАРЫ

8.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда Респондент төмөнкүлөргө укуктуу:

8.1.1. Оператордон анын Жеке маалыматтарын иштетүүнү тактоо, ошондой эле Жеке маалыматтарга кирүүгө уруксат талап кылуу, ошондой эле Колдонуучу келишиминде, Тиркемеде жок болгон башка маалыматтарды алуу;

8.1.2. Респонденттин иштетилген Жеке маалыматтарынын көчүрмөсүн талап кылуу;

8.1.3. Каалаган убакта Жеке маалыматтарды же анын бир бөлүгүн Сайттагы Жеке маалыматтарды оңдоо функциясын колдонуу менен өзгөртүүгө (жаңыртууга, толуктоого) же Оператордон ага тиешелүү так эмес Жеке маалыматтарды өзгөртүүнү, ошондой эле Жеке кабинетте Жеке маалыматтарды өз алдынча жок кылууну талап кылуу же Оператордон ага тиешелүү жеке маалыматтарды өчүрүүгө талап кылууга укуктуу;

8.1.4. Тиешелүү мыйзамдарга ылайык Жеке маалыматтарды иштетүүгө каршы чыгууга укуктуу;

8.1.5. Респонденттин Жеке маалыматтарын иштетүү, ошондой эле профилди түзүү таза автоматтык чечимге негизделбегендигине ишенүүгө укуктуу; эгерде мындай чечим Респондент үчүн юридикалык кесепеттерге алып келсе же ушул Респондентке олуттуу таасир этсе, ,

8.1.6. Тиешелүү мыйзамда каралган башка иш-аракеттерди жасоо.

9. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ БОЮНЧА ОПЕРАТОРДУН МИЛДЕТТЕРИ

9.1. Суроо-талаптын татаалдыгын жана анын санын эске алуу менен суроо-талапты алган күндөн тартып бир же эки айдын ичинде Респондентке маалымат жана кабар берүү жолу менен Респондентке ага берилген укуктарды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Эгерде Респонденттин ким экендигин аныктай албаса, ошондой эле Респонденттин суроо-талаптары негизсиз, ашыкча, же кайталанган болсо, Оператор суроо-талапка жооп берүүдөн баш тартууга укуктуу;

9.2. Респонденттин иштетилген Жеке маалыматтарынын көчүрмөсү болушун камсыз кылуу;

9.3. Колдо болгон технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жана ишке ашырууга кеткен чыгымдарды эске алуу менен Респонденттин жеке маалыматтарын жок кылуу жана, Жеке маалыматтарды иштетүүчү башка жактарга Респондент каалаган шилтемелерди, көчүрмөлөрдү же так кайталоолорду өчүрүүнү суранганын маалымдоо үчүн зарыл чараларды, анын ичинде техникалык чараларды көрүү; Бул пункт Тиешелүү мыйзамда белгиленген учурларда колдонулбайт;

9.4. Респонденттин жеке кайрылуусунун негизинде анын жеке маалыматтарын иштетүүгө чектөө коюлган учурда, Жеке маалыматтарды (сактоодон тышкары) Респонденттин макулдугу менен гана иштеп чыгууга, же болбосо соттук териштирүүлөрдү түшүндүрүү, аткаруу же коргоо, башка жеке же юридикалык жактын укуктарын коргоо же Тиешелүү мыйзамдарда белгиленген башка себептер;

9.5. Жеке маалыматтардын ар кандай өзгөртүлүшү же өчүрүлүшү же иштетүүгө чектөөлөр жөнүндө Респондентке билдирүү, ошондой эле жеке маалыматтар ачык берилген ар бир алуучу адамга билдирүү, эгерде бул мүмкүн болбосо же мүмкүн эмес күч-аракетти талап кылган учурдан тышкаркы учурда. Эгерде Респондент талап кылса, Оператор белгиленген алуучулар жөнүндө Респондентке маалымдайт;

9.6. Тиешелүү техникалык жана уюштуруу чаралары туура, Респонденттин укуктарын коргой алган жана маалыматты иштетүүгө керектүү кепилдиктерди бере турган Респонденттин жеке маалыматтарын иштеп чыгуучу адамдар менен гана иштөө;

9.7. Жеке маалыматтарды иштетүүгө байланышкан жана анын жоопкерчилигине кирген бардык иш-чараларды каттоого алуу. Каттоого алынган иш-чаралар төмөнкү маалыматтардын бардыгын камтууга тийиш: Оператордун аты-жөнү жана байланыш реквизиттери жана зарыл болгон учурда Оператордун өкүлү; кайра иштетүү максаттары; жеке маалыматтар субъекттеринин категорияларынын жана Жеке маалыматтардын категорияларынын сыпаттамасы; Жеке маалыматтар ачыкка чыккан же ачыла турган алуучулардын категориялары, анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдө же эл аралык уюмдардагы алуучулар; зарыл болгон учурда, үчүнчү өлкөгө же эл аралык уюмга Жеке маалыматтарды берүүнүн реквизиттери, анын ичинде аталган үчүнчү өлкөнүн же эл аралык уюмдун идентификациялык маалыматтары, ал эми маалымат өткөрүп берилген учурда тиешелүү кепилдиктердин документтик далилдери; мүмкүн болсо, маалыматтарды жок кылуунун белгиленген мөөнөттөрү; мүмкүн болсо, техникалык жана уюштуруу коопсуздук чараларынын жалпы мүнөздөмөсү. Каттоого алынган иш-чаралар жазуу жүзүндө жана электрондук түрдө сакталуусу керек жана көзөмөл органдары талап кылган учурда берилүүгө тийиш;

9.8. Өз милдеттерин аткарууда көзөмөл органы менен зарыл болгон учурда кызматташууга;

9.9. Тишелүү мыйзамдагы белгиленген тартиптен тышкаркы учурда, Жеке маалыматтарга уруксаты бар ар кандай жеке жак керектүү маалыматтарды Оператордун талабы боюнча гана иштеп чыгуусуна кепилдик берүүчү иштерди жасоо

9.10. Ушул Саясатка ылайык респонденттин жеке маалыматтарынын коопсуздугун уюштуруу;

9.11. Жеке маалыматтар ачылып кеткенин билгенден кийин 72 сааттын ичинде көзөмөл органына жана Респондентке билдирүү, аларга төмөнкүлөр кирбейт:

— Оператор техникалык жана уюштуруучулук коопсуздук чараларын көргөн учурда Жеке маалыматтарга уруксаты жок бардык адамдар үчүн түшүнүксүз болот, мисалы, криптографиялык коргоонун негизинде;

— Оператор Респонденттин укуктарына жана эркиндиктерине жогорку коркунуч болбошу үчүн кошумча чараларды көргөн учурда;

— мындай маалымат мүмкүн эмес иш-аракетти талап кылган учурда

Жеке маалыматтарды ачылганы жөнүндө билдирүү жөнөтүлсө, анда Жеке маалыматтар кантип ачылганын камтуууга тийиш; керектүү адам тууралуу кененирээк маалыматтар; Жеке маалыматтардын ачылышынын келип чыга турган кесепеттердин сыпаттамасы; маалыматтардын ачылып кетүүсү боюнча Оператор тарабынан көрүлгөн же пландаштырылган иш-чаралардын, анын ичинде алардын терс таасирин азайтуу чараларынын сыпаттамасы.

9.12. Ушул Саясатта, Колдонуучу Келишиминин, Тиркеменин мөөнөтү аяктагандан кийин, ушул Купуялык саясатында белгиленген мөөнөттө респонденттин жеке маалыматтарын жалпылоо (деперсонализациялоо), Респонденттин жеке маалыматтарын ыйгарым укуктуу органдын суроо-талабы боюнча берүү же сот тартибинде укуктарды жана эркиндиктерди коргоодогу маалыматты сактоо зарылдыгынан улам маалыматты жалпылоо мүмкүн болбогон учурларды кошпогондо.

9.13. Каттоо учурунда алынган Респонденттин жеке маалыматтарын тике маркетингдик максаттарда колдонбоо.

10. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА ОПЕРАТОРДУН ИШ-АРАКЕТИ

10.1. Жеке маалыматтарды иштетүүдө алардын коопсуздугун камсыздоо Тиешелүү мыйзамга ылайык, жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, коопсуздук боюнча ыйгарым укуктуу аткаруу бийлигинин федералдык органынын, техникалык чалгындоого каршы аракеттенүү жана маалыматты техникалык коргоо боюнча ыйгарым укуктуу федералдык аткаруу бийлигинин органынын талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат.

10.2. Оператор Жеке маалыматтарга адашып же уруксатсыз кирүүдөн, аларды жок кылуудан, өзгөртүүдөн, кирүүгө бөгөт коюудан жана башка уруксатсыз аракеттерден коргоо үчүн зарыл уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт.

10.3. Жеке маалыматтарды иштетүүдө Оператор тарабынан ишке ашырылуучу коргоо чараларына төмөнкүлөр кирет:

— Жалпылоо (Деперсонализациялоо) (Респонденттин өзүнүн жеке маалыматтарын кийин идентификациялай албоосу жалпылоого (деперсонализацияга) жатат жана Оператор тарабынан чексиз мөөнөткө сакталышы мүмкүн) жана Жеке маалыматтарды криптографиялык коргоо;

— кайра иштетүүгө байланышкан системалардын жана кызматтардын купуялыгын, бүтүндүгүн, жеткиликтүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү;

— физикалык же техникалык мүнөздөгү кокустук болгон учурда Жеке маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн жана ага кирүүнү өз убагында калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү;

— Жеке маалыматтарды иштетүүнүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча техникалык жана уюштуруу чараларынын натыйжалуулугун үзгүлтүксүз текшерүү жана баалоо тартиби;

— Жеке маалыматтарды иштетүү жана коргоо чөйрөсүндө жергиликтүү ченемдик укуктук актыларды жана башка документтерди кабыл алуу;

— Оператордун бөлүмдөрүндө жана маалымат тутумдарында Жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жооптуу кызматкерлерди дайындоо;

— Жеке маалыматтарды иштетүүчү кызматкерлерди окутууну уюштуруу жана методикалык иштерди жүргүзүү;

— Жеке маалыматтар иштетилген материалдык гаджеттер жана маалымат системалары менен иштөө үчүн зарыл шарттарды түзүү;

— Жеке маалыматтар камтылган материалдык гаджеттердин жана Жеке маалыматтар иштетилген маалыматтык системаларды эсепке алуу;

— Жеке маалыматтар камтылган материалдык гаджеттерди маалыматтардын сакталышын камсыз кылуучу жана аларга уруксатсыз кирүүнү болтурбоочу шарттар менен сактоо;

— автоматташтыруу каражаттарын колдонбостон иштетилген Жеке маалыматтарды башка маалыматтардан обочолонтуу;

— Ар кандай категориядагы же ар кандай максаттарда иштетилген Жеке маалыматтарды материалдык гаджеттерди өзүнчө сактоону камсыз кылуу;

— Жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Оператор белгилеген чараларды колдонбостон, ачык байланыш каналдары (компьютердик тармактар жана Интернет) аркылуу Жеке маалыматтарды берүүгө тыюу салуу;

— Кагаздагы жана башка материалдык гаджеттердеги Жеке маалыматтарды камтыган документтерди почта байланышы аркылуу үчүнчү жактарга өткөрүп берген учурларда коргоону камсыз кылуу;

— Жеке маалыматтарды иштетүүдө Оператордун Тиешелүү мыйзамдарды сактоосуна ички көзөмөлдү жүзөгө ашыруу.

11. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

11.1. Респонденттердин жеке маалыматтарын иштетүү боюнча колдонулуучу мыйзам Оператор жайгашкан өлкөнүн мыйзамы болуп саналат.

11.2. Бул Саясат Сайтта Интернетте ачык доменде жарыяланат.

11.3. Оператор ушул Саясаттын шарттарын жана анын бардык бөлүмдөрүн Респонденттин макулдугусуз бир тараптуу түрдө өзгөртүүгө укуктуу, бул тууралуу Респондентке Веб-сайтта Саясаттын жаңы версиясын же анын өзгөргөн кандайдыр бир бөлүмдөрүн жайгаштыруу аркылуу билдире алат. Саясаттын жаңы редакциясы жана (же) анын өзгөргөн маанилүү бөлүмтөрүнүн бири Сайтта жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

11.4. Ушул Саясатка байланыштуу бардык сунуштар же суроолор Респонденттерге кайтарым байланыш формасы аркылуу берилиши керек.