პარტნიორისთვის მიცემული თანხმობა

პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

(შემდგომში- ოპერატორი): {partner_name}

({partner_data})

სამომხმარებლო შეთანხმების დამატების მიღებით, რომელიც გამოქვეყნებულია ოპერატორის მიერ ინტერნეტის ქსელში, რესპონდენტი თავისუფლად, თავისი ნებით და თავის ინტერესებში აძლევს თანხმობას ოპერატორს შემდეგი თავისი პერსონალური მონაცემების (შემდგომში-პერსონალური მონაცემები) დამუშავებაზე (შეკრება, ჩაწერა, სტრუქტურირება/ სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა, მოდიფიკაცია), ამოღება, გამოყენება, გასაჯაროება გადაცემის მეშვეობით (გავრცელება, სხვა ხერხით მიცემა, წვდომა), მოწესრიგება ან კომბინირება, შეზღუდვა, გაუპიროვნება, ბლოკირება, წაშლა, განადგურება (წაშლა ან დანგრევა)):

— პერსონალური მონაცემები, რომელიც რესპონდენტმა წარმოადგინა საკუთარი თავის შესახებ საიტზე რეგისტრაციისას, და აგრეთვე საიტის სერვისების გამოყენების პროცესში, კერძოდ კი: სახელი, გვარი, მამის სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მობილური ტელეფონის ნომერი, სქესი, ოჯახური მდგომარეობა, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და (ან) ადგილსამყოფელის მისამართი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემები, სოციალური ქსელებისა და მყისიერი შეტყობინებების სერვისების იდენტიფიკატორები, რესპონდენტის მიერ წარმოდგენილი სხვა მონაცემები:

— მონაცემები რესპონდენტის შესახებ, რომელიც გროვდება და მუშავდება საიტის სერვისების ფუნქციონალების მეშვეობით თავის გამოთვლით სიმძლავრეებზე, მათ შორის:

• ტექნიკური ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს მონაცემებს რესპონდენტის მოწყობილობის და ინტერნეტ-კავშირის შესახებ: მოწყობილობის ტიპი, ეკრანის პარამეტრები, ოპერაციული სისტემის ვერსია; დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა, IP-მისამართი, MAC-მისამარ•ი;

• ინფორმაცია გაუპიროვნებული სახით: ა): მონაცემები რესპონდენტის მიერ ვებ-გვერდების დათვალიერების, რესპონდენტის საძიებო მოთხოვნების შესახებ: ბ). რესპონდენტის მიერ აპლიკაციებისა და კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების შესახებ მის მოწყობილობებზე; გ). მონაცემები რესპონდენტის (გეოლოკაციის) მოწყობილობების ადგილსამყოფელის და მათი გადაადგილების შესახებ; დ). მონაცემები რესპონდენტის მოწყობილობების კონტაქტების შესახებ სხვადასხვა მედიას აუდიო-რიგთან (სატელევიზიო გადაცემები, რადიოტრანსლაციები და სხვა);

— «cookie» ფაილების მონაცემები;

ინფორმაცია მესამე პირებისგან რესპონდენტის მოქცევის შესახებ შიდა რესურსებზე.

რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება შემდეგი მიზნებით:

— გამოკითხვების ჩატარება და რესპონდენტის მონაწილეობის ორგანიზება გამოკითხვებში;

საიტის სერვისების პერსონალიზაცია (საიტის სერვისების დაყენება კონკრეტული რესპონდენტისთვის), რათა რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდებოდეს შემდეგი მიზნით:

— რესპონდენტის მონაწილეობის უზრუნველყოფა პარტნიორის მასტიმულირებელ პროგრამებში, მათ შორის საბონუსო პროგრამებში, წახალისების ანაზღაურებაში;

— რეპსონდენტთან კავშირები, მათ შორის შეტყობინებების, შეკითხვების და ინფორმაციის გაგზავნის გზით, რომელიც შეეხება საიტის სერვისების გამოყენებას, და აგრეთვე რესპონდენტისგან შეკითხვებისა და განაცხადების დამუშავებას;

— საიტის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი გამოყენების კომფორტი, საიტის სერვისების დამატებითი ფუნქციონალური შესაძლებლობების შემუშავება, ტესტირების ჩატარება ან სხვა საინფორმაციო სისტემების გამოცდა;

— რესპონდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შემოწმება;

— ოპერატორის ვებ-საიტის მონახულების სტატისტიკის ფორმირება;

— სამომხმარებლო შეთანხმების დარღვევების გამოვლენა და თავიდან აცილება;

— თაღლითობაში ეჭვის შეტანის გამოძიება ან მესამე პირების უფლებების დარღვევა;

— მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულებების შესრულება, მათ შორის სახელმწიფო ორგანოების ან სხვა უფლებამოსილი პირების უფლებამოსილ შეკითხვებზე სათანადო პასუხის გასაცემად;

— ბიზნესის გაყიდვასთან, გადათმობასთან ან სხვა გადაცემასთან დაკავშირებით ოპერატორის მიერ მესამე პირისთვის;

მითითებული მოქმედებები სრულდება ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით.

ზემოთ აღნიშნული მიზნების რეალიზებისთვის, რესპონდენტი აგრეთვე იძლევა თავის თანხმობას ოპერატორის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების გადაცემაზე მესამე პირებისთვის, მათ შორის რომლებიც ახორციელებენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ოპერატორის დავალებით, ოპერატორსა და ასეთ მესამე პირებს შორის გაფორმებული თანხმობის არსებობისას გადაცემული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის შესახებ.

წინამდებარე თანხმობა მოქმედებს რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მოქმედების ვადის ფარგლებში.

წინამდებარე თანხმობის გამოხმობა შესაძლებელია რესპონდენტის მიერ სააღრიცხვო ჩანაწერის წაშლის გზით. ოპერატორი წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ვადაში, რომელიც არ აღემატება ოცდაათ დღეს რესპონდენტის მიერ თავისი სააღრიცხვო ჩანაწერის თარიღისა, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელიც აუცილებელია დასამუშავებლად გამოყენებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

წინამდებარე თანხმობაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს სამომხმარებლო შეთანხმებაში დადგენილი მნიშვნელობა, რომელიც გამოქვეყნებულია ოპერატორის მიერ ინტერნეტის ქსელში და მიღებულია რესპონდენტის მიერ, და მის დამატებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია პარტნიორის მიერ ინტერნეტის ქსელში და მიღებულია რესპონდენტის მიერ.