ადმინისტრატორისთვის მიცემული თანხმობა

პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე (შემდგომში- ოპერატორი): {adm_name} 

{adm_data}

სამომხმარებლო შეთანხმების მიღებით, რომელიც გამოქვეყნებულია ოპერატორის მიერ ინტერნეტის ქსელში რესპონდენტი თავისუფლად, თავისი ნებით და თავის ინტერესებში აძლევს თანხმობას ოპერატორს შემდეგი თავისი პერსონალური მონაცემების (შემდგომში-პერსონალური მონაცემები) დამუშავებაზე (შეკრება, ჩაწერა, სტრუქტურირება/ სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა, მოდიფიკაცია), ამოღება, გამოყენება, გასაჯაროება გადაცემის მეშვეობით (გავრცელება, სხვა ხერხით მიცემა, წვდომა), მოწესრიგება ან კომბინირება, შეზღუდვა, გაუპიროვნება, ბლოკირება, წაშლა, განადგურება (წაშლა ან დანგრევა)):

მითითებული მოქმედებები სრულდება ავტომატიზაციის საშუალებების გამოყენებით.

ზემოთ აღნიშნული მიზნების რეალიზებისთვის, რესპონდენტი აგრეთვე იძლევა თავის თანხმობას ოპერატორის მიერ მისი პერსონალური მონაცემების გადაცემაზე მესამე პირებისთვის, მათ შორის რომლებიც ახორციელებენ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ოპერატორის დავალებით, ოპერატორსა და ასეთ მესამე პირებს შორის გაფორმებული თანხმობის არსებობისას გადაცემული პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის შესახებ.

წინამდებარე თანხმობა მოქმედებს რესპონდენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნების მოქმედების ვადის ფარგლებში.

წინამდებარე თანხმობის გამოხმობა შესაძლებელია რესპონდენტის მიერ სააღრიცხვო ჩანაწერის წაშლის გზით. ოპერატორი წყვეტს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ვადაში, რომელიც არ აღემატება ოცდაათ დღეს რესპონდენტის მიერ თავისი სააღრიცხვო ჩანაწერის თარიღისა, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელიც აუცილებელია დასამუშავებლად გამოყენებული კანონმდებლობის შესაბამისად.წინამდებარე თანხმობაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს სამომხმარებლო შეთანხმებაში დადგენილი მნიშვნელობა, რომელიც გამოქვეყნებულია ოპერატორის მიერ ინტერნეტის ქსელში და მიღებულია რესპონდენტის მიერ, და მის დამატებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია პარტნიორის მიერ ინტერნეტის ქსელში და მიღებულია რესპონდენტის მიერ.