ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ՝

տրված Ադմինիստրատորին (հետայսու՝ Օպերատոր) {adm_name}

{adm_data}

Ընդունելով Օպերատորի կողմից Ինտերնետ համացանցում հրապարակված՝ Օգտատիրոջ համաձայնագրի Հավելվածը, Ռեսպոնդենտը ազատորեն, իր կամքի համաձայն և իր շահերից ելնելով իր համաձայնությունն է տալիս Օպերատորին՝ մշակելու (հավաքագրում, ձայնագրում, կառուցվածքավորում/համակարգավորում, կուտակում, պահպանում,  պարզաբանում (թարմացում, փոփոխում, ձևափոխում), վերհանում, օգտագործում, փոխանցման միջոցով բացահայտում (տարածում, այլ տարբերակով տրամադրում, հասանելիություն), կարգավորում կամ համակցում, սահմանափակում, ապաանձնավորում, արգելափակում, հեռացում, ոչնչացում (ջնջում կամ քանդում)) հետևյալ անձնական տվյալները (հետայսու՝ Անձնական տվյալներ).

Ռեսպոնդենտի Անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է հետևյալ նպատակներով.

Նշված գործողությունները կատարվում են ավտոմատիզացիայի միջոցների կիրառմամբ:

Վերոգրյալ նպատակների իրագործման համար Ռեսպոնդենտը նաև տալիս է իր համաձայնությունը՝ Օպերատորի կողմից իր Անձնական տվյալները երրորդ անձանց փոխանցելու՝ այդ թվում նաև Օպերատորի անունից Անձնական տվյալները մշակողներին, եթե փոխանցված Անձնական տվյալների գաղտնիության ապահովման վերաբերյալ կնքված համաձայնագիր կա Օպերատորի և նման երրորդ անձանց միջև: 

Սույն համաձայնությունը տրվում է Ռեսպոնդենտի անձնական տվյալների մշակման վավերականության ժամկետով:

Սույն համաձայնությունը կարող է ետ կանչվել Ռեսպոնդենտի կողմից Օգտահաշիվը հեռացնելու միջոցով: Օպերատորը դադարեցում է Անձնական տվյալների մշակումը՝ բացառությամբ այն տվյալների, որոնք անհրաժեշտ են Կիրառելի օրենսդրության համաձայն մշակման համար, Ռեսպոնդենտի կողմից Օգտահաշիվը հեռացնելուց հետո 30 օրը չգերազանցող ժամկետում:Սույն Համաձայնության մեջ օգտագործվող հասկացությունները Ինտերնետում Ադմինիստրատորի կողմից հրապարակված ու Ռեսպոնդենտի կողմից ընդունված՝ Օգտատիրոջ համաձայնագրում և դրա հավելվածներում սահմանված ու Օպերատորի կողմից Ինտերնետում հրապարակված և Ռեսպոնդենտի կողմից ընդունված նշանակությունն ունեն: