КОЛДОНУУЧУ КЕЛИШИМИНЕ ТИРКЕМЕ (АЧЫК СУНУШ)

Редакция 20.10.2022

Колдонуучу келишиминин ушул Тиркемесинде (мындан ары — Тиркеме) колдонулган бардык терминдер жана аныктамалар ушул Тиркемеде көрсөтүлгөн. Тиркемеде көрсөтүлбөгөн терминдер жана аныктамалар Администратор тарабынан жарыяланган жана Респондент макул болгон (кабыл алган) Колдонуучу келишиминде мааниге ээ болот (мындан ары- Колдонуучу келишими).

Тиркеме мөөнөтү чектелбеген (чексиз мөөнөттүү) ачык сунуш (мындан ары — Сунуш) болуп саналат. Тиркеме Колдонуучу келишимине тиркеме болуп саналат, ошондуктан Администратор, Өнөктөш жана Респондент Колдонуучу келишимин дагы, ушул Тиркеменин дагы шарттарына макул болот (кабыл алат) жана аткарууга милдеттенет; Тиркемеде көрсөтүлбөгөн тараптардын укуктук маселелери Колдонуучу келишиминдеги шарттарга ылайык же Колдонуучу келишиминде көрсөтүлбөгөн укуктук маселелер Тиркемедеги шарттарга ылайык чечилет. Колдонуучу келишими менен Тиркеменин ортосунда карама-каршылык чыкса, анда Тиркеменин жоболору мааниге ээ болот.

Тиркемеге макул болуу (кабыл алуу) — бул Респонденттин Сайтка Катталуу эсебин түзүү аркылуу жасаган натыйжалуу иш-аракеттерди аткаруусу болуп саналат. Респондент Катоо эсебин түзүү менен бирге эле, Тиркеменин шарттарын жана жоболоруна макул болуп (кабыл алып), ошол эле учурда Кошумча келишиминин шарттарын жана жоболоруна макул болот (кабыл алат) жана ушул Тиркемеге жана Кошумча келишимге кошулду деп эсептелет.

Тиркемеге макул болуу (кабыл алуу) менен Респондент Администраторго өзү тууралуу жеке маалыматтарды иштетүүгө уруксат берет.

Эгерде Респондент ушул Тиркеменин кандайдыр бир жоболору менен макул болбосо, анда ал Сайттын кызматын пайдаланууга укугу жок. Эгерде өзгөртүүлөр жарыялангандан кийин деле Респондент Сайттын кызматын колдонууну уланта берсе, муну менен ал Тиркеменин шарттарына киргизилген өзгөртүүлөрдү толугу менен кабыл алат деп эсептелет.

1. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Сайт – электрондук эсептөө машиналары үчүн программалардын жана маалымат тутумунда камтылган башка маалыматтардын топтому, аны колдонуу Колдонуучу келишиминде көрсөтүлгөн Сайттын домениндеги Интернет түйүнү аркылуу ишке ашат.

Сайттын кызматтары – Сурамжылоо аркылуу респонденттердин социологиялык жана маркетингдик изилдөөлөргө катышуусун уюштуруу максатында Респондентке берилген Сайттын функционалдык мүмкүнчүлүктөрү, инструменттери жана кызматтары.

Сурамжылоо сайты — Сурамжылоо жүргүзүү үчүн колдонулган үчүнчү жактарга таандык Сайт же сайт.

Администратор — Сайттын ээси.

Респондент – Колдонуучу келишиминде көрсөтүлгөндөй, өз Өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык тийиштүү укук жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон жана Сайтта катталган жеке жак.

Эгерде Тиешелүү Мыйзамда каралбаса, 12 жашка чыга элек адамдар, ошондой эле Европа Биримдигине мүчө мамлекеттердин16 жашка чыга элек жарандары Респондент боло алышпайт.

Респондент Колдонуучу келишиминин ушул пунктунун талаптарына жооп берерин билдирет жана кепилдик берет.

Өнөктөш (партнер)- {partner_name} ({partner_data}), Респонденттерге Сурамжылоого катышууга мүмкүндүк берүүчү программалык камсыздоого ээ.

Сурамжылоо — Респонденттин Администраторго, Өнөктөшкө жана (же) алардын кардарларына берилген тема боюнча маалыматтарды онлайн чогултуу жана берүү, алынган маалыматтарды топтоо, жалпылоо, иштеп чыгуу, Сурамжылоонун натыйжалары боюнча корутундуларды иштеп чыгуу сыяктуу иш-аракеттердин жыйынтыгын билдирген баштапкы маалыматты чогултуу ыкмасы.

Сурамжылоо Администратор, Өнөктөш же алардын кардарлары тарабынан уюштурулушу мүмкүн.

Сайтта катталуу — Респонденттин Каттоо эсебин түзүүгө багытталган иш-аракеттеринин жыйындысы, бул анын ушул Колдонуу келишимине жана ушул Колдонуучу келишиминин преамбуласында көрсөтүлгөн башка документтерге толук макулдугун билдирет.

Каттоо эсеби – Респонденттин шарттуу идентификациялык маалыматтарынын жыйындысы, алар аркылуу Респондент Сайттын Кызматтарына кире алат.

Жеке кабинет — Респондент жөнүндө маалымат жайгаштырылган жана Сайттын кызматтары көрсөтүлө турган Сайттын жабык аймагынын бир бөлүгү.

Кайтарым байланыш түрү – Колдонуу келишиминде көрсөтүлгөн электрондук почта дареги.

Интеллектуалдык менчик — интеллектуалдык ишмердүүлүктүн табылгалары жана табылгаларга теңештирилген юридикалык жактарды, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана ишканаларды жекелештирүүнүн каражаттары, алар укук менен корголот (анын ичине Сайт, Сайттын кызматтары, программалык камсыздоо, маалымат базалары, фирмалык аталыштар, товардык белгилер жана тейлөө белгилери, графика, фото, видеопродукциялар, коммерциялык белгилер жана интеллектуалдык ишмердүүлүктүн башка табылгалары кирет).

Респонденттин интеллектуалдык менчигиРеспондентин Сайттын кызматтарын же Сурамжылоо сайттарын колдонуудагы берген/жарыялаган интеллектуалдык менчиги.

Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарларынын интеллектуалдык менчиги — Респондентке Сайттын Кызматтарын пайдаланууда жана Сурамжылоолорду толтурууда берилген Администраторго, Өнөктөшкө же алардын кардарларына же башка үчүнчү жактарга таандык Интеллектуалдык менчик.

Жашыруун маалымат — кандай түрдө болсо да берилген маалымат:

— Сурамжылоонун жүрүшүндө Респондентке берилген Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарларынын интеллектуалдык менчиги (анын ичинде Сурамжылоонун суроолору, товарлардын/кызматтардын сыпаттамасы ж.б. бар);

— Администратордун, Өнөктөштүн жана алардын кардарларынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маалыматтар (финансылык, техникалык, өндүрүштүк жана башка мүнөздөгү маалыматтар, Администратор, Өнөктөш жана алардын кардарлары тарабынан колдонулган же иштелип чыккан компьютердик программалардын методдору, технологиялары, идеялары, концепциялары, инструменттери, компьютердик программалардын компоненттери жөнүндө маалыматтар, Администратордун, Өнөктөштүн жана алардын кардарларынын уюштуруу аспектилери жөнүндө маалымат, Администратордун, Өнөктөштүн жана алардын кардарларынын маалыматтык системалары, программалык продуктулары жөнүндө маалымат)

— Респондент тарабынан Сайтты, Сайттын Кызматтарын, Сурамжылоо Сайттарын пайдаланууда алынган жана Администратор, Өнөктөш жана алардын кардарлары менен кандайдыр бир байланышы бар үчүнчү жактарга белгисиз реалдуу же потенциалдуу баалуулугу бар ар кандай башка маалыматтар;

— Администратордун, Өнөктөштүн жана (же) алардын кардарларынын коммерциялык сырын түзгөн маалыматтар;

— Тиешелүү мыйзамдарга ылайык купуя болуп саналган башка маалыматтар.

Тиешелүү мыйзам — Колдонуучу келишиминде, Тиркемеде жана Купуялык саясатында ачык-айкын каралган учурларды кошпогондогу {law_country} эсептелет.

Авторизация кызматтары — колдонуучуну авторизациялоо жана аутентификациялоо үчүн жана балким Респондентти каттоодо профилдик маалыматты автоматтык түрдө толтуруу үчүн колдонулган Google веб-сайтынын жана башка ушул сыяктуу кызматтардын колдонмо интерфейси.

2. ТИРКЕМЕНИН ПРЕДМЕТИ

2.1. Бул Тиркемеге ылайык, Өнөктөш Респондентке анын Сурамжылоого катышуусу үчүн жөнөкөй (эксклюзивдик эмес) лицензиянын алкагында Сайттын кызматтарына кирүүдө Программалык камсыздоону мүмкүнчүлүгүн берүүгө макул, ал эми Респондент Сайттын кызматтарын пайдаланууда ушул Тиркеменин жоболорун сактоо менен, Сайттын айрым кызматтарын көрсөтүүнүн тартибин жана шарттарын жөнгө салуучу жоболорду жана Сайтта жайгаштырылган башка документтерди сактоого милдеттенет.

2.2. Респонденттин Сайттын кызматтарын колдонуусу анын милдети эмес, укугу болуп саналат.

2.3. Респондент болууга макулдук берүү менен, жеке адам Сурамжылоого катышуу үчүн чакырууларды аларына макул болот.

3. САЙТ КЫЗМАТТАРЫН КОЛДОНУУНУН ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

3.1. Сайттын кызматтары Респондентке анын социологиялык жана маркетингдик изилдөөлөргө катышуусу үчүн акысыз көрсөтүлөт.

3.2. Сурамжылоого катышууга чакыруулар респонденттерге электрондук почта, SMS билдирүүлөр, уюлдук телефонно чалуулар, интернет-браузердеги push эскертмелери, социалдык тармактардагы жеке билдирүүлөр жана бат кабар берүү кызматтары аркылуу жана башка жолдор менен жөнөтүлүшү мүмкүн.

3.3. Респонденттин Сайттын кызматтарына болгон кызыгуусун сактоо, ошондой эле аны өнүктүрүү, жаңы Респонденттерди тартуу жана катталган Респонденттердин активдүүлүгүн жогорулатуу максатында аларга Өнөктөш тарабынан, Администратор жана Өнөктөштүн кардарлары тарабынан уюштурулган бонустук программаларга катышуу сунуш кылынышы мүмкүн. Бонустар Өнөктөш тарабынан, же Администратордун же Өнөктөштүн кардарлары тарабынан жасалган тиешелүү программалардагы шарттарга ылайык чегерилет жана колдонулат. Бул Тиркемени кабыл алуу менен Респондент учурдагы бонустук программаны кабыл алат.

4. САЙТКА КАТТАЛУУ. КАТТАЛУУ ЭСЕБИ.

4.1. Респондент төмөнкү иш-аракеттерди ырааттуу аткарганда гана сайтка каттала алат:

4.1.1. Респондент Колдонуучу келишимине, ушул Тиркемеге, Купуялык саясатына толугу менен жана шартсыз макул болот (кабыл алат), ошондой эле өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдук берет. Жогорудагы аракеттер төмөнкү аракеттерди ырааттуу аткаруу менен ишке ашат:

— Колдонуучу келишиминин учурдагы редакциясынын, ушул Тиркеменин, Купуялык саясатынын шарттары менен, ошондой эле Сайтта жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук берүүнүн тексти менен таанышуу;

— Колдонуучу келишиминин учурдагы редакциясынын, ушул Тиркеменин, Купуялык саясатынын шарттарына, ошондой эле Сайтта жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук берүүнүн текстине макулдук билдирүү Сайттагы жогоруда көрсөтүлгөн документтердин активдүү шилтемелердин жанындагы атайын бөлүмдөгү [КАТТАЛУУ] баскычын басуу менен ишке ашат.

4.1.2. Мурунку пунктта көрсөтүлгөн аракеттерди аткаргандан кийин Респондент Каттоо процедурасын өтүүгө укуктуу, анын натыйжасында Сайттын кызматтарына кирүүгө уруксат берген Респонденттин уникалдуу эсеби түзүлөт. Каттоо процедурасын аяктоо үчүн колдонуучу каттоо формасын толтурушу керек

4.1.3. Каттоо процессинде респондент өзүнүн Каттоо эсебине кирүү үчүн логинди (электрондук почта дарегин) жана паролду көрсөтөт. Респондент өзүнүн логининин жана паролунун ишенимдүүлүгү жана коопсуздугу үчүн жооптуу, ошондой эле Респонденттин логини жана паролу менен авторизациялангандан кийин Сайтта жасала турган бардык иштер үчүн жооптуу.

4.1.4. Респондент каттоо формасынын бардык талап кылынган бөлүмдөрүнө маалыматты туура киргизгенден кийин Сайтта каттоо аяктады деп эсептелет.

4.2 Респондент авторизациялык кызматтарды колдонуу менен да каттала алат.

4.3 Сайттын кызматтарын колдонуу процессинде Респондент өзү жөнүндө маалыматты (анын ичинде авторизациялоо кызматтарынан алынган маалыматтарды) өз алдынча жана ыктыярдуу түрдө берүүнү чечет.

5. РЕСПОНДЕНТТИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

5.1. Респонденттин укуктары:

5.1.1. Колдонуучу келишиминде жана ушул Тиркемеде белгиленген тартипте жана шарттарда Сурамжылоого акысыз катышууга укуктуу;

5.1.2. Сурамжылоого катышуунун тартиби жана шарттары жөнүндө маалымат алууга укуктуу;

5.1.3. себептерин айтпастан Сурамжылоого катышуудан баш тартууга укуктуу;

5.1.4. Респонденттин Каттоо эсебиндеги өзү жөнүндө маалыматтарга өзгөртүүлөр жана оңдоолорду өз алдынча киргизүүгө укуктуу, эгерде мындай өзгөртүүлөр жана оңдоолор керектүү жана ишенимдүү маалыматтарды камтыса;

5.1.5. Респонденттин пикиринде анын укуктарын бузган иш-аракетке кайтарым байланышты колдонуу менен даттанууга укуктуу;

5.1.6. өз каалоосу менен Сайттын көрсөтмөлөрүнө ылайык каалаган убакта каттоо эсебин өчүрүүгө укуктуу.

5.2. Респонденттин милдеттери:

5.2.1. Колдонуучу келишиминин жана ушул Тиркеменин шарттарын сактоого милдеттүү;

5.2.2. Сайтта каттоодон өтүп жатканда суралган ишенимдүү туура маалыматтарды берүүгө милдеттүү, каттоо формасындагы бардык суроолорго өзү жөнүндө так, толук жана ырааттуу маалыматты көрсөтүүгө укуктуу, маалыматты толуктап турууга милдеттүү;

5.2.3. Тиешелүү мыйзам тарабынан белгиленген жашка толбой туруп Каттоо эсебин ачпоого милдеттүү;

5.2.4. жарактуу каттоо эсеби болсо, Сайтта кайра катталбоого милдеттүү;

5.2.5. Каттоо эсебине кирүү үчүн түзүлгөн паролдун (сырсөздүн) бекемдиги үчүн жооптуу, анын ичинде авторизациялык кызматтарды колдонуу менен каттоодон өтүүдө паролду (сырсөздү) бекем катып, ошондой эле колдонулган жабдууларга антивирустук программаларды орнотуу менен жоопкерчиликтүү болууга милдеттүү; Сырсөздү ачыкка чыгарбоого же башка жолдор аркылуу үчүнчү жактарга Каттоо эсебине кирүүгө уруксат бербөөгө жана Каттоо эсебин үчүнчү жактарга бербөөгө милдеттүү;

5.2.6. Сурамжылоодо абийирдүүлүк менен катышууга милдеттүү; суроолорго маалыматтык, мазмундуу, ырааттуу, мазмундуу жана толук жооп берүүгө милдеттүү. Сурамжылоонун темасына тиешеси жок, сөгүнгөн сөздөр, керексиз сандар, керексиз тыныш белгилер жана тамгалар, бири-бирине карама-каршы келген же мааниси жок, ошондой эле атайылап жалган жооптор туура эмес жооптор болуп саналат;

5.2.7. Респонденттин каттоо эсебине уруксатсыз (респондент тарабынан уруксат берилбеген учурда) кирүү катталса жана (же) Респонденттин маалыматтарынын коопсуздугу бузулган учурда Кайтарым байланыш формасын колдонуу менен токтоосуз кат жөнөтүүгө милдеттүү;

5.2.8. Сайтты төмөнкүлөр үчүн колдонууга болбойт:

· Тиешелүү мыйзамдардын бузууга, анын ичинде:

— үчүнчү жактардын укуктарын бузууга жана аларга ар кандай түрдө зыян келтирүүгө болбойт;

— уруксатсыз башка адамдын же уюмдун жана (же) коомчулуктун өкүлүнүн атын колдонуу, ошондой эле кандайдыр бир субъекттердин же объекттердин мүнөздөмөлөрү тууралуу жалган маалыматты берүүгө болбойт;

— башка Респонденттердин жеке маалыматтарын чогултуу жана сактоого болбойт.

· автоматташтырылган каражаттардын жардамы менен Сайтка кирүү же Сайттан маалыматтарды чогултууга болбойт;

· кирүүгө уруксат жок болгон учурда маалыматтарды алуу аракетин жасоого болбойт;

· уруксатсыз жана (же) жарнамалык же коммерциялык мүнөздөгү же Сайтка тиешелүү кандайдыр бир каттарды почта аркылуу башкаларга жөнөтүүгө болбойт;

· Сайттын иштебей калуусуна, бузулушуна же тышкы көрүнүшүнүн начарлашына же анын ашыкча иштешине алып келүүчү иш-аракеттерди жасоого болбойт;

· Веб формалар аркылуу жана Сурамжылоого катышуу учурунда төмөнкүдөй материалдарды жүктөөгө, жөнөтүүгө, берүүгө же башка жол менен жарыялоого болбойт.

— зыяндуу жана (же) мыйзамсыз орой, коркутуп-үркүтүүнү камтыган, адеп-ахлактыкка шек келтирген, порнографиялык, жалаа жабуу, жек көрүүчүлүктү жана (же) адамдарды расалык, этникалык, гендердик, социалдык белгилери боюнча басмырлоочу, үчүнчү жактардын интеллектуалдык менчик укуктарын бузуучу материалдар;

— мыйзам тарабынан же кандайдыр бир келишимдик мамилелердин негизинде берүүгө Респонденттин укугу жок материалдар;

— үчүнчү жактын кандайдыр бир патентин, товардык белгисин, коммерциялык сырын, автордук укугун же башка интеллектуалдык менчик укуктарын бузуучу материалдар;

— атайын уруксаты жок жарнамалык маалымат, спам, алдамчылык жана башка ушул сыяктуу схемалар (мисалы, “пирамидалар”, “бактылуулук каттары” ж.б.);

— кандайдыр бир компьютердин же телекоммуникациялык жабдуулардын же уруксатсыз кирүү үчүн программалардын иштешин бузуучу, жок кылуучу же чектөөчү вирустук коддор, файлдар же программалар; ошондой эле коммерциялык программалык продуктылардын жана аларды генерациялоочу программалардын сериялык номерлери, логиндер, паролдор жана Интернеттеги акы төлөнүүчү ресурстарга уруксатсыз кирүүнү алуу үчүн башка каражаттар, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтарга шилтемелерди жайгаштыруу;

5.2.9. Программаны көчүрүүгө же өзгөртүүгө болбойт; Программадан алынган программаларды түзүүгө болбойт; программалык кодду алуу үчүн Программалык камсыздоонун ичине кирүүгө болбойт;

5.2.10. Сайтка же Сайттын Кызматтарын колдонуу укуктарын сатууга, өткөрүп берүүгө, ижарага берүүгө, үчүнчү жактарга башка формада берүүгө болбойт;

5.2.11. Тиешелүү суроо-талап менен же жарнактардын текстинде же аталышында Сайттын атын чаташтырган окшош сөз же сөз айкашы камтылган учурда контексттик суроо-талаптар боюнча жарнак көрсөтүү кызматтарын көрсөткөн ар кандай интернет кызматтарында өзүнүн рефералдык шилтемесин колдонуу менен контексттик жарнаманы жайгаштырууга болбойт. Ошондой эле, Респондент электрондук почта, социалдык тармактар ​​же алардын шилтемеси камтылган мессенджерлер аркылуу спам жөнөтпөөгө милдеттенет;

5.2.12. Колдонуучу келишиминин жоболоруна ылайык катуу купуялыкты сактоого жана Купуя маалыматты үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого милдеттүү;

5.2.13. Респонденттин өлкөсүнөн тышкары жүргөндө сурамжылоого катышууга болбойт.

5.2.14. Респонденттин өлкөсүнөн башка өлкөгө туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда, Өнөктөшкө жана Администраторго коюлган дооматтардан баш тартып, Каттоо эсебин жок кылуу керек.

6. ӨНӨКТӨШТҮН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

6.1. Өнөктөштүн укуктары:

6.1.1. каалаган убакта, эскертүүсүз, толуктоосуз, оңдоого же ушул Тиркеменин шарттарына башка жол менен өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу;

6.1.2. Респонденттерди Сурамжылоого катышууга чакырууга укуктуу

6.1.3. Сурамжылоонун керектүү аудиториясынын критерийлерине жооп бербеген учурда же башка себептерден улам Респонденттерди Сурамжылоого катышууга чакырбоого/баш тартууга укуктуу, мында Өнөктөш мындай баш тартуулардын себептерин айтып берүүгө милдеттүү эмес;

6.1.4. эгерде ушул Тиркеменин шарттарына ачыктан-ачык каршы келбесе, Сурамжылоонун суроолоруна берген Респонденттин жоопторундагы жеке маалыматтар камтылбаган маалыматты үчүнчү жактарга берүүгө укуктуу

6.1.5. Респондентке Сайттын Кызматтарына кирүүсүнө бөгөт коюу, эгерде Респондент ушул Тиркемеде белгиленген милдеттерди бузган учурда, бул Тиркемени иштешин токтотууга укуктуу;

6.1.6. Сайттын жана Сайттын кызматтарынын ишин убактылуу токтотуу менен Сайттын программалык-жабдуу комплексинде профилактикалык иштерди жүргүзө алат.

6.2. Өнөктөштүн милдеттери:

6.2.1. Респондентке Сурамжылоолорду өтүүгө Сайттын кызматтарына акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүгө милдеттүү;

6.2.2. Респонденттин Жеке маалыматтарын иштеп чыгууга, аны купуя сактоого жана ушул Тиркеменин шарттарына жана Купуялык саясатына ылайык коопсуздукту камсыздоого милдеттүү.

7. САЙТ КЫЗМАТТАРЫНА КИРҮҮГӨ БӨГӨТ КОЮУУ

7.1. Респондентке Сайттын Кызматтарына кирүүгө төмөнкү учурларда бөгөт коюлат:

7.1.1. Респондент өзү Каттоо эсебин өчүргөн учурда;

7.1.2. Респондент жеке маалыматтарды иштетүү макулдугунан баш тарткан учурда;

7.1.3. ушул Тиркемеде көрсөтүлгөн Респонденттин талаптарына ылайык анын макамына өзгөрүүлөр кирген учурда;

7.1.4. Респондент тарабынан Тиркемеде белгиленген милдеттерди бузуу фактысы аныкталган учурда.

7.2. Эгерде Респондент Сайттын кызматтарын колдонбосо жана акыркы 6 (алты) айдын ичинде Сайттын кызматтары аркылуу жүргүзүлгөн Сурамжылоого катышпаса, Респонденттин Каттоо эсеби бөгөттөлүшү мүмкүн,

7.3. Администратор жана Өнөктөш Сайттын кызматтарына кирүүгө бөгөт койгон учурда Респонденттин алдында эч кандай жоопкерчилик тартпай турганына ал макул болот.

7.4. Респондентке Сайттын кызматтарына кирүүгө бөгөт коюлган күндөн тартып бул Тиркеме токтотулду деп эсептелет.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК УКУКТАРЫ

8.1. Администратордун, өнөктөштүн же алардын кардарларынын интеллектуалдык менчиги:

8.1.1. Респондент Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарларынын Интеллектуалдык менчиги мыйзам менен корголорун моюнга алат жана макул болот.

8.1.2. Респондентке анын Сурамжылоого катышуусу үчүн зарыл болгон көлөмдө Сайтты, Сайттын Кызматтарын жана камсыздоо Программасын колдонууга акысыз, жөнөкөй (эксклюзивдик эмес) лицензия берилет.

8.1.3. ушул Тиркеменин мурунку пунктундагы укуктарды кошпогондо Респондентке Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарларынын интеллектуалдык менчигинин укуктары берилбейт, Респондентке Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарларынын Интеллектуалдык менчигин берүүгө, ажыратууга, сатууга, көчүрүүгө тыюу салынат, ошондой эле аларды жайылтууга, өзгөртүүгө жана башка жол менен аны көзөмөлгө алууга тыюу салынат.

8.2. Респонденттин интеллектуалдык менчиги:

8.2.1. Сурамжылоо процессинде материалдарды жайгаштыруу менен Респондент Администраторго, Өнөктөшкө жана алардын кардарларына (Изилдөөнүн уюштуруучусу жана заказчысы) акысыз жөнөкөй (эксклюзивдик эмес) лицензия берет, көрсөтүлгөн материалдарды аймакты жана колдонуу мөөнөтүн чектебестен, мыйзам тыюу салбаган ар кандай учурда пайдалануу укугун ыйгарат, анын ичинде материалдарды коомчулукка кайра ачык бөлүшүп, көрсөтүп, көчүрүп, санарип жактан иштетип, кайра иштеп чыгып же өзгөртө алат, ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн укуктарды каалаган үчүнчү жактарга берүү (сублицензияларды берүү), анын ичинде чек ара аркылуу өткөрүү укугуна дагы эгедер.

8.2.2. Сайттарга жана Сурамжылоо сайттарына материалдарды жайгаштыруу менен Респондент төмөнкүлөргө кепилдик берет:

¾ жайгаштырылган материалдардын мыйзамдуу ээси болуп саналат жана материалдарды жарыялоо менен Респондент үчүнчү жактардын укуктарын же колдонуудагы келишимдердин шарттарын бузбайт;

¾ Респондент материалдарга, анын ичинде купуялуулукка байланыштуу эч кандай милдеттенмелерди албайт.

9. КУПУЯЛЫК

9.1. Респонденттин жашыруун маалыматты үчүнчү жактарга берүүсү, ошондой эле купуя маалыматты ачыкташы жана купуялыкты ачуучу ар кандай аракеттер — Сурамжылоонун заказчиги болгон Администратордун, Өнөктөштүн же алардын кардарынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн, анткени бардык Купуя маалымат Сурамжылоо менен байланыштуу.

9.2. Респондент Купуя маалыматты сактоо үчүн бардык чараларды көрөт.

9.3. Жашыруун маалыматты ачыкка чыгарганы үчүн Респондент Тиешелүү Мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат.

10. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮ САЯСАТЫ

10.1. Өнөктөш тарабынан Респонденттин жеке маалыматтарын иштетүү Купуялык саясатынын жоболоруна, ошондой эле Колдонуучу келишиминин жоболоруна ылайык жүргүзүлөт.

11. РЕСПОНДЕНТТИН ЖЕКЕ ЖООПКЕРЧИЛИГИ

11.1. Респондент ушул Тиркемедеги өз милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Тиешелүү мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартат.

11.2. Респондент өзүнүн Тиркеменин шарттарды аткарбоосу Администраторго, Өнөктөшкө жана (же) алардын кардарларына олуттуу зыян алып келиши мүмкүн экенин билет. Ушуга байланыштуу Администратор, Өнөктөш жана кардар Респонденттен ал келтирген зыяндын ордун толтурууну талап кылууга укуктуу.

12. ЖООПЕРЧИЛИКТЕН БОШОТУУ

12.1. Өнөктөш Респонденттин алдында Сайтты жана (же) Сайттын кызматтарын колдонуудан келип чыккан чыгымдар үчүн жооп бербейт, ошондой эле Респондент менен үчүнчү жактардын ортосунда түзүлгөн келишимдер боюнча эч кандай жоопкерчилик тартпайт.

12.2. Өнөктөш Сайттын кызматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюусу үчүн Респондент алдында эч кандай жоопкерчилик тартпашына Респондент макул болот.

13. ТИРКЕМЕНИ ӨЗГӨРТҮҮ

13.1. Өнөктөш Респонденттин макулдугусуз бул Тиркеменин шарттарын жана анын бардык маанилүү бөлүмдөрүн бир тараптуу түрдө өзгөртүүгө укуктуу, бул тууралуу Респондентке Тиркеменин жаңы версиясын же анын кандайдыр бир өзгөртүүгө дуушар болгон маанилүү бөлүмдөрүнүн Веб-сайтта жайгаштыруу аркылуу билдире алат. Тиркеменин жана (же) анын маанилүү бөлүмдөрүнүн жаңы редакциясы Сайтта жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.

14. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

14.1. Ушул Тиркемеден келип чыккан же Тиркемеге байланыштуу ар кандай талаш-тартыштарды же дооматтарды Тараптар даттануу тартибинде чечүүгө аракет кылышат. Макулдашууга жетише алышпаса, талаш-тартыш Өнөктөш жайгашкан жердеги сотто каралат.

14.2. Бул Тиркеме акысыз, ошондуктан керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу ченемдер (нормалар) бул Тиркеме үчүн жарабайт.