БОНУСТЫҚ БАҒДАРЛАМА (ЖАРИЯ ОФЕРТА)

[20.10.2022 редакция]

Осы Бонустық бағдарлама (бұдан әрі – Бонустық бағдарлама) қосылу мерзімі шектелмеген (мерзімсіз әрекет етеді) жария оферта (бұдан әрі-Оферта) болып табылады. Сұхбаткердің серіктес жариялаған және Сұхбаткер акцептеген және Интернет желісінде келесі мекен-жай бойынша орналастырылған Пайдаланушы келісіміне (жария оферта) Қосымшаны

(бұдан әрі – Қосымша)акцепті бонустық бағдарламаның акцепті деп танылады.

Бонустық бағдарламада пайдаланылатын және оған бекітілмеген барлық ұғымдар Әкімші жариялаған және Сұхбаткер акцептеген Пайдаланушы келісімінде (бұдан әрі – Пайдаланушы келісімі) және Қосымшада белгіленген мәндерге ие.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Бұл бонустық бағдарлама Әкімші, Серіктес немесе Әкімші/ Серіктес клиенттері ұйымдастырған Сауалнамалардан өту үшін барСұхбаткерлерді ұстап қалуға және жаңа Сұхбаткерлерді тартуға бағытталған және Сұхбаткер ұпай жинап, оларды Көтермелеу үшін айырбастайтын іс-шаралар болып табылады.

1.2. Бонустық бағдарламаға қатысу дерегіСұхбаткердіңБонустық бағдарламаға қосылғанын, Бонустық бағдарламаның шарттарымен танысқанын және олармен толықтай келісетінін білдіреді.

1.3. Қосымша терминдер және анықтамалар:

1.3.1. Көтермелеу-Сұхбаткер немесе Сұхбаткер көрсеткен тұлға үшін, Бонустық бағдарламаға қатысу барысындаСұхбаткер жинаған ұпайларға айырбастау үшін ұялы байланыс операторының қызметтеріне толық немесе ішінара ақы төлеу. Сұхбаткер алған ынталандыруды ақшалай баламамен алмастыруға болмайды;

1.3.2. Бонустық карта  дегеніміз Сұхбаткер туралы, оған берілген Көтермелеулер, есептелген, есептен шығарылған ұпайлар саны және ағымдағы теңгерім туралы ақпараттық деректер жиынтығы. Бонустық карта Пайдаланушы келісімінің, Қосымшаның шарттарын қабылдаған және Сайтты пайдаланатын Сұхбаткердің атына ашылады;

1.3.3. Ұпайлар-бонустық бағдарламаға қатысқаны үшін Сұхбаткерге есептелетін бонустар.

1.3.4. Ұпайлардың ең аз саны – жинақталған Ұпайларды Сайтта белгіленген Көтермелеуге айырбастау үшін қажетті ұпайлардың ең аз саны.

1.4. Бонустық бағдарламаны өткізу кезеңі: осы Бонустық бағдарлама Сайтта белгісіз мерзімге жарияланған күннен бастап жүргізіледі. Серіктес Бонустық бағдарламаның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей Сайтта тиісті хабарландыруды орналастыру жолыменСұхбаткерлерді күшін жою туралы хабардар еткен жағдайда кез келген уақытта Бонустық бағдарламаның жүргізілуін тоқтатуға немесе тоқтата тұруға құқығы бар.

2. БОНУСТЫҚ БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
2.1. Бонустық бағдарламаға қатысу үшін тұлға Пайдаланушы келісіміне, Қосымшаға және осы Бонустық бағдарламаға қосылу қажет.

2.2. Бонустық бағдарламаға қатысу ерікті түрде. Сұхбаткер осы Бонустық бағдарламамен келісе отырып, Сайт Қызметтерінжылжытылуына бағытталған ынталандырушы жарнамалық, маркетингтік және басқа да іс-шараларға қатысуға өзінің ақпараттандырылған және ерікті келісімін береді. Сайт Қызметтерінің жұмыс істеуі туралы ақпарат, ақпараттық, жарнамалық немесе басқа да хабарламалар СұхбаткергеҚосымшада белгіленген тәртіппен тіркеу кезінде Сұхбаткер көрсеткен электрондық пошта мекен-жайына, телефон нөміріне жіберіледі. Сұхбаткер кез келген сәтте өзінің Есептік жазбасын жою арқылы осы тармақта көрсетілген ақпаратты алудан бас тартуға құқығы бар.

2.3. Сұхбаткер жеке өзі жүргізген Сауалнамалар үшін ғана Ұпайларала алады. Әйтпесе, СұхбаткердіңЕсептік жазбасы бұғатталуы мүмкін.

2.4. Бонустық картаға ұпайлар Сайт Қызметтерін белсенді пайдаланғаны үшін есептеледі, атап айтқанда:

2.4.1. СұхбаткердіңСауалнамадан өтуі үшін мынадай шарттар сақталған кезде:
— Сауалнаманың толық өтуі шартымен, ал егер Сауалнама серіктес/ Әкімші/Серіктес клиентінің қорында жүргізілсе- серіктес/ Әкімші/ серіктес клиентінің толық және дұрыс өткендігін растаған жағдайда (Сұхбаткер қандай да бір себептермен Сауалнаманы аяқтамаған жағдайда, Әкімші/ Серіктес ұпайларды есептемегені үшін жауап бермейді);

— Ұпайлар Сауалнамадан өткеннен кейін біраз уақыт ішінде бір рет есептеледі;

— есептелуге жататын Ұпайлар саны әрбір нақты жағдайда жеке белгіленеді және СұхбаткердіңЖеке кабинетінде немесеСауалнамаға қатысу үшін Сұхбаткерге жіберілетін шақыруда немесе басқа әдістермен хабарланады. Жинақталған Ұпай саны СұхбаткердіңЖеке кабинетінде Бонустық картада көрсетіледі;

— СұхбаткерСауалнамалар әртүрлі сипаттамаларға (жасына, жынысына, тұрғылықты жерінің географиясына, әлеуметтік-отбасылық мәртебесіне, белгілі бір өнімді, қызметті тұтынуына және т.б.) байланысты қалыптастырылатын белгілі бір бейіндегі тұлғалар арасында жүргізілетінін мойындайды және келіседі. Осыған байланысты Сұхбаткерге осындай Сауалнама жүргізу туралы ақпараттық хабарлама жіберілгеніне қарамастан, талап етілетін бейінге сәйкес келмейтін Сұхбаткердің қатысу мүмкіндігі шектелуі мүмкін. Бұл жағдайда Ұпайлар есептелмейді;

— Сұхбаткерге өтуге қолжетімді Сауалнамалардың болуына кепілдік берілмейді.
2.4.2. СұхбаткердіңЖеке кабинетінде келесі шарттар сақталған кезде ақпаратты толтырғаны үшін:

— Сұхбаткер бейіндік ақпаратты толтырған кезде;

— Ұпайлар ақпарат толтырылғаннан кейін біраз уақыт ішінде бір рет есептеледі;

— есептелуге жататын Ұпайлар саны СұхбаткердіңЖеке кабинетінде Бонустық картада белгіленеді және көрсетіледі.

2.4.3. СұхбаткердіңӘкімші, Серіктес, Әкімші / Серіктес клиенттері ұйымдастырған бағдарламаларға қатысқаны үшін келесішарттар сақталған жағдайда;

— Сұхбаткер бағдарламаларға қатысу шарттарын сақтаған және Сұхбаткер көрсетілген бағдарламаларға қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкес келген жағдайда;

— ҰпайларСұхбаткердің бағдарламаға қатысуы аяқталғаннан кейін біраз уақыт ішінде бір рет есептеледі;

— есептелуге жататын Ұпайлар саны бағдарламаларда белгіленеді және СұхбаткердіңЖеке кабинетінде, немесе бағдарламаға қатысу үшін Сұхбаткерге жіберілетін шақыруда немесе басқа да әдістермен хабарланады;

— жинақталған Ұпай саны СұхбаткердіңЖеке кабинетінде Бонустық картада көрсетіледі.

2.4.4. келесі шарттар сақталған жағдайда СұхбаткердіңСауалнамаларға қатысуы үшін үшінші тұлғаларды тартқаны үшін:

— Сұхбаткер болып табылмайтын үшінші тұлғаның сайтында Тіркелу және қатысқаны үшін ұпайлар есептелетін бірінші Сауалнамадан өту кезінде;

— Ұпайлар Сайтта үшінші тұлға тіркелгеннен кейін біраз уақыт ішінде бір рет есептеледі;

— әрбір тартылған тұлға үшін есептелуге жататын Ұпайлар саны Сайтта жарияланады;

— жинақталған Ұпайлар саны СұхбаткердіңЖеке кабинетінде Бонустық картада көрсетіледі.

2.5. Серіктес өз қалауы бойынша Ұпайларды, оның ішінде Сұхбаткерлердің жекелеген санаттары үшін есептеудің және/немесе есептемеудің басқа да негіздерін (жағдайларын) белгілеуге құқылы.

2.6. Сұхбаткер Пайдаланушы келісімінің, Қосымшаның және/немесе Қағидалардың осы Бонустық бағдарламаның талаптарын бұзған жағдайда, Серіктес ұпайларды есептемеуге, сондай-ақ есептелген ұпайларды алып тастауға құқылы.

2.7. Ұпайларды Бонустық картаға қабылдағаннан кейін Сұхбаткер оларды осы Бонустық бағдарламада белгіленген тәртіппен пайдалану құқығын алады.

3. ҰПАЙЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҰПАЙЛАРДЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРУ.
3.1. Бонустық картаға есептелген Ұпайлар СұхбаткердіңҰпайлар жойылатын Сайт Қызметтеріне кіруін бұғаттау жағдайын қоспағанда, Бонустық бағдарламаның бүкіл қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.
3.2. Бонустық карта әрбір Сұхбаткерге қатысты жеке жүргізіледі. Бонустық картаға есептелген Ұпайлар басқа Сұхбаткерге берілмейді немесе басқа түрдеесептелмейді.

4. КӨТЕРМЕЛЕУДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ
4.1. Жинақталған Ұпайларды Көтермелеуге айырбастау үшін Сұхбаткер ең аз Ұпай санын (есептен шығарылмаған) жинақтап, төлемге өтінім жіберуі қажет.

4.2. Өтінімді төлеуге жіберген кезде Ұпайлардың тиісті саны Бонустық картадан есептен шығарылады. Серіктес өтінім жіберілген сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Көтермелеу ұсынуға ұмтылады. Алайда, кейбір жағдайларда көрсетілген мерзім ұзартылуы мүмкін. Көтермелеу қайтаруға және оны алғаннан кейін ұпайларға айырбастауға жатпайды.

4.3. Сұхбаткер салықтар мен алымдарды дербес төлейді, оларды төлеу жөніндегі міндет Сұхбаткер қолданыстағы заңнамаға сәйкес Көтермелеу алған жағдайда туындайды және осы міндетті тиісінше орындамағаны үшін дербес түрде жауап береді.

5. БОНУСТЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫ ӨТКІЗУ КЕЗЕҢІ МЕН ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ СҰХБАТКЕРЛЕРДІ ХАБАРДАР ЕТУ ТӘСІЛІ МЕН ТӘРТІБІ
5.1. Бонустық бағдарламаны өткізу ережелері Сайтта орналастырылады.

5.2. Серіктес осы Бонустық бағдарламада көзделген жағдайларды қоспағанда, Сұхбаткерлермен жазбаша келіссөздерге немесе басқа да байланыстарға қатыспау құқығын өзіне қалдырады.

5.3. Бонустық бағдарламаны өткізу шарттары мерзімінен бұрын тоқтатылған, тоқтатыла тұрған немесе өзгертілген жағдайда, сондай-ақ кез келген басқа жағдайларда бұл туралы ақпарат ақпаратты Сайтта орналастыру жолыменСұхбаткерлердің назарына жеткізілетін болады.

5.4. Серіктес Сұхбаткерге оның Бонустық бағдарламаға қатысуына, оның Көтермелеулерін алуына және оларды пайдалануына байланысты келтірілуі мүмкін кез келген залал үшін, Сұхбаткердің өз деректерін дұрыс ұсынбағанына байланысты құжаттарды ресімдеу барысында жіберілген қателіктер үшін, Сұхбаткерге немесе оның мүлкіне үшінші тұлғалардың кінәсінен келтірілген залал үшін, Сұхбаткердің қолданыстағы ұлттық және халықаралық заңнаманы бұзғаны үшін және бұл ретте туындаған салдарлар үшін, Көтермелеулерді алуға байланысты Сұхбаткердің үшінші тұлғаларға келтірген кез келген зияны үшінжауапты болмайды.