БОНУС ПРОГРАММА (АЧЫК СУНУШ)

Редакция 20.10.2022

Бул бонустук программа (мындан ары Бонустук программа) мөөнөтү чектелбеген (чексиз мөөнөттүү) ачык сунуш (мындан ары — Сунуш) болуп саналат.

Бонус программасына макул болуу (кабыл алуу) –Өнөктөш жарыялаган жана Респондент макул болгон (кабыл алган) жана Интернетте төмөнкү даректе жайгаштырылган Колдонуучу келишиминин Тиркемесине (ачык сунуш) Респонденттин макул болуусу (кабыл алуусу): (мындан ары- Тиркеме).

Бонус программасында колдонулган жана анда көрсөтүлбөгөн бардык түшүнүктөр Администратор тарабынан жарыяланган жана Респондент макул болгон (кабыл алган) Колдонуучу келишиминде (мындан ары — Колдонуучу келишими) жана Тиркемеде көрсөтүлгөн мааниге ээ.

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Бул Бонус программасы Администратор, Өнөктөш же Администратордун/Өнөктөштүн кардарлары тарабынан уюштурулган сурамжылоолорду өткөрүүдө мурдагы Респонденттерди кармап калуу жана жаңы Респонденттерди тартууга багытталган, ошондой эле Респондент топтогон упайларын сыйлыкка алмаштыруу үчүн уюштурулган иш-чаралардын топтому.

1.2. Бонус программасына катышуунун өзү Респонденттин Бонус программасына кошулгандыгын, Бонус программасынын шарттары менен тааныш экенин жана алар менен толук макул экендигин билдирет.

1.3. Кошумча терминдер жана аныктамалар:

1.3.1. Сыйлык — респонденттин Бонус программасына катышуу процессинде топтогон упайларынын ордуна уюлдук оператордун кызматтары үчүн Респондентке же Респондент тарабынан көрсөтүлгөн адамга толук же жарым-жартылай төлөм. Респондент алган сыйлык нак акча менен алмаштырылышы мүмкүн эмес;

1.3.2. Бонус картасы – Респондентке берилген сыйлыктар, эсепке чегерилген, эсептен чыгарылган упайлардын саны жана упайлардын ашкан калдыгы жөнүндө маалыматтардын жыйындысы. Бонустук карта Колдонуучу келишиминин, Тиркеменин шарттарына макул болгон (кабыл алган) жана Сайтты колдонгон Респонденттин атына ачылат;

1.3.3. Упайлар — Бонус программасына катышкандыгы үчүн респондентке чегерилген бонустар.

1.3.4. Упайлардын минималдуу саны — топтолгон Упайларды Сайтта көрсөтүлгөн Акцияга алмаштыруу үчүн зарыл болгон упайлардын минималдуу саны.

1.4. Бонус программасынын колдонуу мөөнөтү: ушул Бонус программасы веб-сайтта белгисиз мөөнөткө жарыяланган күндөн тартып күчүндө. Эгерде респонденттер үчүн Бонус программасынын мөөнөтү аяктаганга чейин бир жумушчу күндөн кечиктирбестен веб-сайтка мындай жокко чыгаруу жөнүндө тийиштүү кулактандыруу жайгаштырылса, Өнөктөш каалаган убакта Бонус программасын жокко чыгарууга же токтото турууга укуктуу,

2. БОНУС ПРОГРАММАСЫНА КАТЫШУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ

2.1. Бонус программасына катышуу үчүн адам Колдонуучу келишимине, Тиркемеге жана ушул Бонус программасына кошулушу керек.

2.2. Бонус программасына катышуу ыктыярдуу. Респондент бул Бонус программасына макул болуп, Сайттын Кызматтарын өнүктүрүүгө багытталган жарнамаларга, маркетингдик жана башка иш-чараларга катышууга өзүнүн маалыматы бар экендигин билдирип, ыктыярдуу макулдугун берет. Сайттын Кызматтарынын иштеши жөнүндө маалымат, жарнамалык же башка билдирүүлөр Респондентке Каттоо учурунда көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине, телефон номерине Тиркемеде белгиленген тартипте жөнөтүлөт. Респондент каалаган убакта өзүнүн Каттоо эсебин өчүрүү менен ушул пунктта көрсөтүлгөн маалыматты алуудан баш тарта алат.

2.3. Респондент өзү өткөн Сурамжылоо үчүн гана упай ала алат. Болбосо, респонденттин Каттоо эсеби бөгөттөлүшү мүмкүн

2.4. Бонус картасы боюнча упайлар Сайттын кызматтарын активдүү колдонгондугу үчүн берилет, атап айтканда

2.4.1. Респондент төмөнкү шарттарда сурамжылоону өткөнү үчүн:

— Сурамжылоону толук өткөндөн кийин жана эгерде Сурамжылоо Администратордун/Өнөктөштүн өнөктөшүнүн/кардарынын ресурсунда жүргүзүлсө, Администратордун/Өнөктөштүн өнөктөшү/кардары тарабынан сурамжылоо толук жана туура толтурулгандыгы ырасталган шартта. (Администратор/Өнөктөш упайлардын топтолбогондугу үчүн, анын ичинде Респондент кандайдыр бир себептер менен Сурамжылоону аягына чыгарбаганы үчүн жооптуу эмес);

— упайлар Сурамжылоо аяктагандан кийин бир нече убакытка бир жолу берилет;

— чогулта турган упайлардын саны ар бир конкреттүү учурда өзүнчө көрсөтүлөт жана/же Респонденттин Жеке кабинетинде, же Респондентке Сурамжылоого катышуу үчүн жөнөтүлгөн чакырууда белгиленет же башка жолдор менен жарыяланат. Топтолгон упайлардын саны респонденттин жеке кабинетиндеги Бонус картасында көрсөтүлөт;

— Сурамжылоо ар кандай мүнөздөмөлөргө ( ар түрдүү курагына, жынысына, жашаган жеринин географиясына, социалдык жана үй-бүлөлүк абалына, белгилүү бир товарды, кызматты керектөөсүнө ж.б.) жараша түзүлүүчү белгилүү профилдеги адамдардын арасында жүргүзүлөөрүн моюнга алат жана макул болот. Натыйжада, талап кылынган профилге туура келбеген Респондентке мындай Сурамжылоо жүргүзүү жөнүндө маалымат берилгенине карабастан, катышууга чектөө коюлушу мүмкүн. Бул учурда упайлар берилбейт;

— Респондентке Сурамжылоо өтө турган даяр суроолор боло турганына кепилдик жок.

2.4.2. Респонденттин жеке эсебине маалыматтарды толтуруу үчүн төмөнкү шарттарды сактоо менен:

— Респонденттин профилдик маалыматын толтурганда;

— Упайлар маалымат толтурулгандан кийин бир нече убакытка бир жолу берилет;

— Чогулта турган упайлардын саны коюлат жана респонденттин жеке кабинетиндеги Бонус картасында көрсөтүлөт.

2.4.3. Респонденттин Администратор, Өнөктөш, Администратор/Өнөктөштүн кардарлары тарабынан төмөнкү уюштурулган программаларга шарттарды сактоо менен катышуусу үчүн;

— Респонденттин программаларга катышуу шарттарын сактоо менен жана Респонденттин бул программаларга катышуучуларга коюлган талаптарга ылайык келүүсүн эске алуу менен;

— Упайлар респонденттин программага катышуусу аяктагандан кийин бир нече убакытка бир жолу берилет;

— Чогулта турган упайлардын саны программаларда көрсөтүлөт жана Респонденттин жеке кабинетинде, же респондентке программага катышуу үчүн жөнөтүлгөн чакырууда же башка жолдор менен жарыяланат.

— Чогулта турган упайлардын саны коюлат жана респонденттин жеке кабинетиндеги Бонус картасында көрсөтүлөт.

2.4.4. Респонденттин үчүнчү жактарды Сурамжылоого катышууга төмөнкү шарттарды сактоо менен тартуу үчүн:

— Респондент эмес үчүнчү жак Сайтта катталганда жана биринчи Сурамжылоодон өткөндө, катышканы үчүн упайлар ыйгарылат;

— Упайлар Сайтта үчүнчү тарап катталгандан кийин бир нече убакытка бир жолу берилет;

— ар бир тартылган адам үчүн топтоло турган упайлардын саны Сайтта жарыяланат;

— топтолгон упайлардын саны респонденттин жеке кабинетиндеги Бонус картасында көрсөтүлөт.

2.5. Өнөктөш өзү Респонденттердин айрым категориялары үчүн дагы Упайларды кошуу жана/же кошпоо тууралуу башка себептерди (иш-чараларды) белгилөөгө укуктуу.

2.6. Респондент Колдонуучу келишиминин, Тиркеменин жана/же ушул Бонус программасынын шарттарын бузган учурда Өнөктөш Упайларды кошпоого, ошондой эле топтолгон Упайларды алып салууга укуктуу.

2.7. Упайлар Бонус картасына чегерилгенден кийин Респондент аларды ушул Бонус программасында белгиленген тартипте колдонуу укугуна ээ.

3. УПАЙЛАРДЫН ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ ЖАНА УПАЙЛАРДЫ ҮЧҮНЧҮ ЖАКТАРГА ӨТКӨРҮҮ

3.1. Бонус картасына топтолгон упайлар Респонденттин Сайттын кызматтарына кирүүсүнө бөгөт коючу упайлар жокко чыгарыла турган учурун кошпогондо, Бонус программасынын бүткүл мөөнөтүнө жарактуу.

3.2. Бонустук карта ар бир Респондент үчүн жекече жүргүзүлөт. Бонус картасына чегерилген упайларды башка Респондентке өткөрүп берүүгө же башка жол менен берүүгө болбойт.

4. СЫЙЛЫКТАРДЫ БЕРҮҮНҮН ТАРТИБИ

4.1. Топтолгон упайларды сыйлыкка алмаштыруу үчүн Респондент (коротулбаган) упайлардын минималдуу санын топтоп, төлөм арызын бериши керек;

4.2. Төлөм арызын жөнөтүүдө, Бонус картасынан Упайлардын тиешелүү саны алынып салынат. Өнөктөш арыз берилген күндөн тартып 14 (он төрт) календардык күндүн ичинде сыйлык берүүгө аракет кылат. Бирок, кээ бир учурларда, бул мөөнөт узартылышы мүмкүн. Сыйлык кайтарылбайт жана алгандан кийин Упайларга алмаштырылбайт.

4.3. Респондент тиешелүү мыйзамдарга ылайык сыйлык алгандан кийин керектүү салыктарды жана жыйымдарды өз алдынча төлөйт жана бул милдеттенменин талаптагыдай аткарылышы үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат.

5. БОНУС ПРОГРАММАСЫНЫН МӨӨНӨТҮ ЖАНА ШАРТТАРЫ ЖӨНҮНДӨ РЕСПЕНДЕНТТЕРГЕ МААЛЫМАТ БЕРҮҮНҮН МЕТОДУ ЖАНА ТАРТИБИ

5.1. Бонус программасын өткөрүүнүн эрежелери Сайтта жайгаштырылган.

5.2. Өнөктөш ушул Бонус программасынын алкагынан тышкары Респонденттер менен жазуу жүзүндөгү сүйлөшүүлөргө же башка байланыштарга барбоого укугу бар.

5.3. Бонус программасынын шарттары мөөнөтүнөн мурда токтотулган, токтотулган же өзгөргөн учурда, ошондой эле башка учурларда, бул тууралуу маалымат Респонденттерге Сайттагы маалымат аркылуу жеткирилет.

5.4. Өнөктөш респонденттин Бонус программасына катышуусуна, анын сыйлыктарын алуусуна жана аларды колдонуусуна, анын маалыматтарынын так эмес берилишине байланыштуу документтерди даярдоодогу каталар аркылуу мүмкүн болгон зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт. Үчүнчү жактардын күнөөсү боюнча Респондентке же анын мүлкүнө келтирилген зыян үчүн, Респондент тиешелүү улуттук жана эл аралык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн жана андан келип чыккан кесепеттер үчүн, сыйлыктарды алууга байланыштуу Респондент тарабынан үчүнчү жактарга келтирилген бардык зыян үчүн Өнөктөш жоопкерчилик тартпайт.